Свободно място в IX клас

СУ „Христо Ботев“ – град Карнобат

Обявява 1 свободно място в IX клас – профил Природни науки с интензивно
изучаване на английски език, дневна форма на обучение за учебната 2023/2024 г.
Документи се приемат в канцеларията на училището до 11.09.2023 г.
/включително/.
Необходими документи:

  1. Заявление по образец от училището.
  2. Копие от свидетелство за завършено основно образование.

Класиране, съгласно Протокол № 2155/12.09.2023 г. на Комисия, назначена със Заповед на Директора: