Новини

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЛИЦАТА, ЗАВЪРШИЛИ УСПЕШНО СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2022/2023 Г. И ЗРЕЛОСТНИЦИТЕ ОТ ВИПУСК 2024 Г.

ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ПОЛАГАНЕ НА ИЗПИТ ПО УЧЕБЕН ПРЕДМЕТ, ПО КОЙТО ВЕЧЕ УСПЕШНО Е ПОЛОЖЕН ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ

Във връзка с чл. 135а, ал. 1 от ЗПУО и чл. 104а от Наредба №11 от 2016 г. за оценяване на резултатите от обучението зрелостници, както и лица, притежаващи диплома за средно образование, за целите на кандидатстването във висше училище по свое желание имат право да положат изпит по учебен предмет, по който вече са положили успешно държавен зрелостен изпит, върху учебното съдържание, предвидено за изучаване на същия вид подготовка.

Изпитът може да се положи еднократно в рамките на учебната година на завършване на XII клас или на следващата учебна година и се провежда по реда на държавните зрелостни изпити.

Резултатът от изпита се отразява в удостоверение за положен изпит по реда на държавните зрелостни изпити за целите на кандидатстването във висше училище, което се издава в съответствие с държавния образователен стандарт за информацията и документите.

Резултатът от изпита се вписва в точки и в оценки и се трансформира в оценки по скалата за оценяване ECTS в съответствие с чл. 30, ал. 9 от Наредбата. Резултатът от изпита  не променя резултата от държавния зрелостен изпит в дипломата за средно образование.

До полагане на изпит по чл. 104а, ал. 1 от Наредбата се допускат зрелостници и лица, които:

  1. са положили успешно държавен зрелостен изпит, но желаят отново да се явят на изпит по същия учебен предмет за целите на кандидатстване във висше училища;
  2. не са положили изпит по чл. 104а, ал. 1 по този учебен предмет;
  3. са заявили желание за полагане на изпита в сроковете по чл. 104а, ал. 2;
  4. са заплатили такса съгласно Тарифата за таксите, които се събират в системата на предучилищното и училищното образование, приета с Постановление № 195 на Министерския съвет от 2017

СРОКОВЕ:

  Подаването на заявления за допускане до полагане на изпита по чл. 104а, ал. 1 и издаването на служебна бележка за подадено заявление за допускане за сесията на държавните зрелостни изпити през май-юни 2024 г. се осъществява в периода 24-26 април 2024 г., а на служебната бележка за допускане – в съответствие с графика, определен със заповедта на министъра на образованието и науката по чл. 84, т. 1.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

  1. Заявление по образец, утвърден от Министъра на образованието и науката
  2. Копие от Дипломата за завършено средно образование
  3. Касов ордер за платена такса съгласно Тарифата за таксите, които се събират в системата на предучилищното и училищното образование, приета с Постановление № 195 на Министерския съвет от 2017

Документи се подават в канцеларията на СУ „Христо Ботев“ – град Карнобат в срок до 26.04.2024 г.

                                                   УЧИТЕЛИ ОТ СУ “ХРИСТО БОТЕВ” ОБМЕНИХА ОПИТ С КОЛЕГИ ОТ ХЪРВАТСКА И ФИНЛАНДИЯ
      Седем учители от СУ “Христо Ботев”, гр. Карнобат в края на октомври участваха в структуриран курс в град Любляна, Словения. Квалификацията е връзка с проект „Ученикът – генератор на идеи“, Програма „Еразъм+”, Ключова дейност 1,сектор „Училищно образование“.

Целта бе да се даде възможност на учителите да насочат вниманието си към метод за творческо посрещане на предизвикателствата за преподаване и развиване на креативно мислене. Преодоляване на проблема, свързан с различната мотивация на учениците за изява, творчество и търсене на оригинални решения и повишаване на мотивацията на учителите за учене и самоусъвършенстване.

     В обучението участваха преподаватели от Хърватска и Финландия. СУ „Христо Ботев“, град Карнобат бе представено от заместник-директорите Ирина Скарлатова и Иван Иванов и учителите Димитрина Равалиева, Семра Куриева, Нора Мартинова, Мария Чанева и Деница Байчева.

     „Курсът бе полезен с това, че учихме как да подхождаме към решаването на проблеми по ефективен начин, самостоятелно и в екип, как да наблюдаваме проблема от различни гледни точки, да уважаваме другите и да надграждаме собствените си идеи, благодарение на идеите на другите. Обучението приключи с проектна дейност, която включваше създаването на клубове за креативно мислене в училище. Чрез практически дейности придобихме компетенции за разработване и представяне на учебно съдържание с методи, провокиращи въображението и оригиналността на учениците и стимулиращи развиване на конструктивното и креативното им мислене“ – разказват учителите. Добрите практики ще бъдат представени пред педагогическата общност на СУ „Христо Ботев“, като целта е те да бъдат част от инструментариума на учителите в училище. Предстоят интересни инициативи и с учениците, за да бъде споделено наученото.

                                                                            ЯПОНСКА ПОЕЗИЯ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ПИСАХА ОСМОКЛАСНИЦИ
     Урок със задачи по творческо писане на английски език представи пред колегите си в СУ „Христо Ботев“ Димитрина Равалиева – старши учител и преподавател по английски език. В началото на учебната година Димитрина Равалиева заедно с още шест учители от училището участваха в структуриран курс в град Любляна, Словения. Квалификацията бе във връзка с проект „Ученикът – генератор на идеи“ по  Програма „Еразъм+”.  Добрите практики от обучението бяха представени от учителите, участвали в мобилността, пред педагогическата общност на СУ „Христо Ботев“ в три вътрешно квалификационни форми на тема The CoRT Thinking Programme. Целта е те да бъдат част от инструментариума на учителите в училище.

     Две от техниките, представени в Любляна, използва Димитрина Равалиева в урока си с осмокласниците от профил „Чужди езици“ с интензивно изучаване на английски език. Едната е „Силата на възприятието” за изостряне на възприятието и за фокусиране на мисленето по изчерпателен, ефективен и ефикасен начин. Конкретният инструмент от тази стратегия бе „Първо важните приоритети“. Учениците имаха за задача да напишат съчинение по зададено начало, като изберат най-важните идеи, фактори, цели, последствия и т.н. И докато в тази задача всеки ученик имаше възможност да използва 100-150 думи, то във второто  предизвикателство осмокласниците трябваше да предадат своите мисли, емоции, чувства и вълнения само със 17 срички. Защото задачата бе хайку – миниатюра с определена ритмика, без рими, която възниква в Япония като игра със стихове. Методът, който Димитрина Равалиева използва при втората задача е „Латералното мислене” – творческо мислене стъпка по стъпка, с разработени практически техники, които могат да се използват съзнателно. И двата метода, приложени в урока, са от Едуард де Боно –  малтийски мислител, психолог, автор и консултант.

     Да се изразяваш с японска поезия на английски език в „обикновено“ българско училище! Оказва се, че е възможно! Защото хората, които те водят, са знаещи, компетентни и мотивирани да се учат непрекъснато. „Завиждам Ви за шанса да имате този преподавател /в лицето на г-жа Равалиева/, който да развива Вашия творчески потенциал. Поздравявам Ви, че влизате така осъзнато, смислено и въодушевено в този процес на общуване и учене“ – с тези думи директорът на СУ „Христо Ботев“ Иван Стоянов поздрави учениците.