Новини

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЛИЦАТА, ЗАВЪРШИЛИ УСПЕШНО СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2022/2023 Г. И ЗРЕЛОСТНИЦИТЕ ОТ ВИПУСК 2024 Г.

ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ПОЛАГАНЕ НА ИЗПИТ ПО УЧЕБЕН ПРЕДМЕТ, ПО КОЙТО ВЕЧЕ УСПЕШНО Е ПОЛОЖЕН ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ

Във връзка с чл. 135а, ал. 1 от ЗПУО и чл. 104а от Наредба №11 от 2016 г. за оценяване на резултатите от обучението зрелостници, както и лица, притежаващи диплома за средно образование, за целите на кандидатстването във висше училище по свое желание имат право да положат изпит по учебен предмет, по който вече са положили успешно държавен зрелостен изпит, върху учебното съдържание, предвидено за изучаване на същия вид подготовка.

Изпитът може да се положи еднократно в рамките на учебната година на завършване на XII клас или на следващата учебна година и се провежда по реда на държавните зрелостни изпити.

Резултатът от изпита се отразява в удостоверение за положен изпит по реда на държавните зрелостни изпити за целите на кандидатстването във висше училище, което се издава в съответствие с държавния образователен стандарт за информацията и документите.

Резултатът от изпита се вписва в точки и в оценки и се трансформира в оценки по скалата за оценяване ECTS в съответствие с чл. 30, ал. 9 от Наредбата. Резултатът от изпита  не променя резултата от държавния зрелостен изпит в дипломата за средно образование.

До полагане на изпит по чл. 104а, ал. 1 от Наредбата се допускат зрелостници и лица, които:

  1. са положили успешно държавен зрелостен изпит, но желаят отново да се явят на изпит по същия учебен предмет за целите на кандидатстване във висше училища;
  2. не са положили изпит по чл. 104а, ал. 1 по този учебен предмет;
  3. са заявили желание за полагане на изпита в сроковете по чл. 104а, ал. 2;
  4. са заплатили такса съгласно Тарифата за таксите, които се събират в системата на предучилищното и училищното образование, приета с Постановление № 195 на Министерския съвет от 2017

СРОКОВЕ:

  Подаването на заявления за допускане до полагане на изпита по чл. 104а, ал. 1 и издаването на служебна бележка за подадено заявление за допускане за сесията на държавните зрелостни изпити през май-юни 2024 г. се осъществява в периода 24-26 април 2024 г., а на служебната бележка за допускане – в съответствие с графика, определен със заповедта на министъра на образованието и науката по чл. 84, т. 1.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

  1. Заявление по образец, утвърден от Министъра на образованието и науката
  2. Копие от Дипломата за завършено средно образование
  3. Касов ордер за платена такса съгласно Тарифата за таксите, които се събират в системата на предучилищното и училищното образование, приета с Постановление № 195 на Министерския съвет от 2017

Документи се подават в канцеларията на СУ „Христо Ботев“ – град Карнобат в срок до 26.04.2024 г.