Квалификация - 2022/2023 учебна година

Външна квалификация

Семинар-тренинг 

 
Тема на обучението: „Игрите и играчките в работата на учителите“
Място на провеждане: СУ “Христо Ботев”
Период на провеждане: 18.02.2023 г. – 19.02.2023 г.
Начален и краен час на провеждане: 09:00 часа – 15:00 часа
Обучителна организация: ZS Consult Training Centre, град Варна
Брой педагогически специалисти взели участие: 22

BG05M2OP001-2.018-0001 “Подкрепа за приобщаващо образование”, ОП НОИР 2014-2020

Тема на обучението: „Обучения на педагогически специалисти за диференциране и адаптиране на учебното съдържание и за методи на обучение, съобразени с индивидуалните потребности на децата и учениците, на които се предоставя допълнителна подкрепа, за оценяване на текущия и годишния напредък от обучението на децата и учениците, както и за съвместна работа в групата/ в класната стая между ресурсните учители, другите педагогически специалисти и помощниците на учителя“
Място на провеждане: град Банкя
Период на провеждане: 08.02.2023 г. – 10.02.2023 г.
Начален и краен час на провеждане: 14:00 часа – 12:30 часа
Обучителна организация: НЦПКПС
Брой педагогически специалисти взели участие: 2
НП „Мотивирани учители и квалификация”
Тема на обучението: Майсторски клас „Как да организирам ежедневието в училище като в игрите?“
Място на провеждане: град Поморие
Период на провеждане: 26.11.2022 г. – 27.11.2022 г.
Начален и краен час на провеждане:
Обучителна организация: Уча.се
Брой педагогически специалисти взели участие: 62
НП „Мотивирани учители и квалификация“
Тема на обучението: „Формиране на ключови компетенции на XXI век: критическо мислене, креативност, работа в екип,емоционална интелигентност”
Място на провеждане: Бургаски свободен университет
Период на провеждане: 19.11.2022 г.
Начален и краен час на провеждане: 9:00 часа
Обучителна организация: Бургаски свободен университет
Брой педагогически специалисти взели участие: 1
НП „Мотивирани учители и квалификация“
Тема на обучението: „Креативни техники в проектно-базираното обучение“
Място на провеждане: У „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас, Факултет по обществени науки
Период на провеждане: 19.11.2022 г.
Начален и краен час на провеждане: 9:00 часа
Обучителна организация: У „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас
Брой педагогически специалисти взели участие: 1
НП „Мотивирани учители и квалификация“
Тема на обучението: „Контрол на професионалния стрес. Съвременни методи и подходи за развитие на логическо, творческо и критично мислене в учениците“
Място на провеждане: град Банкя
Период на провеждане: 16.11.2022 г. – 18.11.2022 г.
Начален и краен час на провеждане: 14:00 часа – 12:30 часа
Обучителна организация: НЦПКПС
Брой педагогически специалисти взели участие: 1
НП „Мотивирани учители и квалификация“
Тема на обучението: „Профилираната подготовка по биология и здравно образование в 11 и 12 клас“
Място на провеждане: град Банкя
Период на провеждане: 05.10.2022 г. – 07.10.2022 г.
Начален и краен час на провеждане: 14:00 часа – 12:30 часа
Обучителна организация: НЦПКПС, проф. Наташа Цанова
Брой педагогически специалисти взели участие: 1
НП „Мотивирани учители и квалификация“
Тема на обучението: „Профилираната подготовка по математика в 11 и 12 клас“
Място на провеждане: град Банкя
Период на провеждане: 26.09.2022 г. – 28.09.2022 г.
Начален и краен час на провеждане: 14:00 часа – 12:30 часа
Обучителна организация: НЦПКПС, доц. Веселин Гушев и доц. Иван Минчев от ФМИ, Софийски университет „Св. Климент Охридски“
Брой педагогически специалисти взели участие: 1

Вътрешноинституционална квалификация

Тема на обучението:

„Училище в облака – за новоназначени и заместващи учители

 

Място на провеждане:СУ „Христо Ботев“ – конферентна зала
Период на провеждане:16.09.2022 г.
Начален и краен час на провеждане: 
Ръководител/отговорник на квалификацията: 
Брой педагогически специалисти взели участие:3
Тема на обучението:Планиране и организиране на учебния процес през учебната 2022-2023 г. Изготвяне на годишните тематични разпределения и програми ЗУЧ и разширена подготовка
Място на провеждане:СУ „Христо Ботев“ – конферентна зала
Период на провеждане:01.09.2022 г. – 19.09.2022 г.
Начален и краен час на провеждане: 
Ръководител/отговорник на квалификацията: 
Брой педагогически специалисти взели участие:25
Тема на обучението: Изработване на единни критерии за проверка и оценка на входните нива. Анализ на резултатите от входните нива – алгоритъм
Място на провеждане: СУ „Христо Ботев“ – конферентна зала
Период на провеждане: 19.09.2022 г.
Начален и краен час на провеждане:
Ръководител/отговорник на квалификацията:
Брой педагогически специалисти взели участие: 6
Тема на обучението: Запознаване и обсъждане на инструктивно съвещание с учители от начален етап и старши експерт в РУО – гр. Бургас
Място на провеждане: СУ „Христо Ботев“ – конферентна зала
Период на провеждане: 27.09.2022 г.
Начален и краен час на провеждане:  
Ръководител/отговорник на квалификацията:  
Брой педагогически специалисти взели участие: 12
Тема на обучението:

Обсъждане на резултатите от НВО 4. клас за учебната 2021-22 г. и мерки за   подкрепа за успешно представяне на учениците  на външно оценяване в ІV клас през новата учебна година

Място на провеждане:СУ „Христо Ботев“ – конферентна зала
Период на провеждане:11.10.2022 г.
Начален и краен час на провеждане: 
Ръководител/отговорник на квалификацията: 
Брой педагогически специалисти взели участие:11
Тема на обучението:

EON-XR образователен курс и демонстриране на опитно академично използване на платформата

 

Място на провеждане:СУ „Христо Ботев“ – конферентна зала
Период на провеждане:20.10.2022 г.
Начален и краен час на провеждане: 
Ръководител/отговорник на квалификацията: 
Брой педагогически специалисти взели участие:4
Тема на обучението:Функционална оценка и работа с деца с умствена изостаналост и аутистичен спектър на развитие


Място на провеждане:СУ „Христо Ботев“ – конферентна зала
Период на провеждане:21.10.2022 г.
Начален и краен час на провеждане: 
Ръководител/отговорник на квалификацията: 
Брой педагогически специалисти взели участие:6
Тема на обучението: Открити практики. Изготвяне на проекти за уроци, презентации, електронни уроци. Иновации. Нови методи на обучение. Трансдисциплинарни уроци
Място на провеждане: СУ „Христо Ботев“ – конферентна зала
Период на провеждане: 25.10.2022 г.
Начален и краен час на провеждане:  
Ръководител/отговорник на квалификацията:  
Брой педагогически специалисти взели участие: 5
Тема на обучението: Развиване на критично мислене у учениците в часовете по чужд език
Място на провеждане: СУ „Христо Ботев“ – конферентна зала
Период на провеждане: 04.11.2022 г.
Начален и краен час на провеждане:
Ръководител/отговорник на квалификацията:
Брой педагогически специалисти взели участие: 5
Тема на обучението: Планиране  и провеждане на успешна дейност с дете със специални образователни потребности
Място на провеждане: СУ „Христо Ботев“ – конферентна зала
Период на провеждане: 18.11.2022 г.
Начален и краен час на провеждане:  
Ръководител/отговорник на квалификацията:  
Брой педагогически специалисти взели участие: 6
Тема на обучението: Работа в НЕИСПУО – характеристика на средата, регистрация на учител; регистрация на ученик в електронен дневник на НЕИСПУО
Място на провеждане: СУ „Христо Ботев“ – конферентна зала
Период на провеждане: 21.11.2022 г.
Начален и краен час на провеждане:  
Ръководител/отговорник на квалификацията:  
Брой педагогически специалисти взели участие: 28
Тема на обучението:

Добри практики. Открит урок

 

Място на провеждане:СУ „Христо Ботев“ – конферентна зала
Период на провеждане:24.11.2022 г.
Начален и краен час на провеждане: 
Ръководител/отговорник на квалификацията: 
Брой педагогически специалисти взели участие:4