Дневно разписание на учебния ден за учебната 2023/2024 година

 • Училището е отворено в работните дни от 6:00 часа до 19:00 часа
 • Учебните занятия започват в 7:30 часа и завършват в 17:40 часа според дневното разписание на учебния ден в СУ „Христо Ботев‘ – град Карнобат и в съответствие със седмичното разписание на учебните часове
 • Обучението в дневна форма в училището се осъществява на една смяна – преди обед
Подготвителна група:
 • Прием на децата – 7:10 часа – 8:00 часа
 • Занимания по интереси. Сутрешно раздвижване от 8:00 часа до 8:30 часа
 • Сутрешна закуска от 8:30 часа до 9:00 часа
 • Задължителна регламентирана ситуация (обучаваща ситуация) от 9:00 часа до 9:30 часа
 • Подвижни игри от 9:30 часа до 9:40 часа
 • Задължителна регламентирана ситуация (обучаваща ситуация) от 9:40 часа до 10:10 часа
 • Подвижни игри от 10:10 часа до 10:20 часа
 • Задължителна регламентирана ситуация (обучаваща ситуация) от 10:20 часа до 10:50 часа
 • Междучасие от 10:50 часа до 11:00 часа
 • Задължителна нерегламентирани ситуации (игрово-познавателни и практически ситуации) от 11:00 часа до 11:30 часа
 • Междучасие от 11:30 часа до 11:40 часа
 • Дейности по избор (игри/игри на открито) от 11:40 часа до 13:00 часа
 • Изпращане на децата 13:00 часа до 13:30 часа

I клас и II клас с целодневна организация на учебния ден:

Учебни часове:
1-ви час от 8:00 часа до 8:35 часа
2-ри час от 8:40 часа до 9:15 часа
Голямо междучасие от 9:15 часа до 9:35 часа
3-ти час от 9:35 часа до 10:10 часа
4-ти час от 10:20 часа до 10:55 часа
5-ти час от 11:05 часа до 11:40 часа
Следобедни занятия в ГЦДО: Понеделник, Вторник и Сряда
1-ви час  Организиран отдих и физическа активност от 12:55 часа до 13:30 часа
2-ри час  Самоподготовка от 13:30 часа до 14:05 часа /междучасие 5 мин./
3-ти час  Самоподготовка от 14:10 часа до 14:45 часа  /междучасие 5 мин./
4-ти час  Самоподготовка от 14:50 часа до 15:25 часа
Голямо междучасие от 15:25 часа до 15:45 часа
5-ти час  Занимания по интереси от 15:45 часа до 16:20 часа
6-ти час  Занимания по интереси от 16:20 часа до 16:55 часа
Следобедни занятия в ГЦДО: Четвъртък и Петък
1-ви час  Организиран отдих и физическа активност от 12:55 часа до 13:30 часа
2-ри час  Самоподготовка от 13:30 часа до 14:05 часа /междучасие 5 мин./
3-ти час  Самоподготовка от 14:10 часа до 14:45 часа  /междучасие 5 мин./
4-ти час  Занимания по интереси от 14:50 часа до 15:25 часа
Голямо междучасие от 15:25 часа до 15:45 часа
5-ти час  Занимания по интереси от 15:45 часа до 16:20 часа
6-ти час  Организиран отдих и физическа активност от 16:20 часа до 16:55 часа

III и IV клас с целодневна организация на учебния ден:

Учебни часове:
1-ви час от 8:00 часа до 8:40 часа
2-ри час от 8:45 часа до 9:25 часа
3-ти час от 9:35 часа до 10:15 часа
Голямо междучасие от 10:15 часа до 10:35 часа
4-ти час от 10:35 часа до 11:15 часа
5-ти час от 11:25 часа до 12:05 часа
6-ти час от 12:10 часа до 12:50 часа
Следобедни занятия в ГЦДО: Понеделник, Вторник и Сряда
1-ви час  Организиран отдих и физическа активност от 13:00 часа до 13:40 часа
2-ри час  Самоподготовка от 13:40 часа до 14:20 часа / междучасие 5 мин./
3-ти час  Самоподготовка от 14:25 часа до 15:05 часа / междучасие 5 мин./
4-ти час  Самоподготовка от 15:10 часа до 15:50 часа
Голямо междучасие от 15:50 часа до 16:10 часа      
5-ти час  Занимания по интереси от 16:10 часа до 16:50 часа
6-ти час  Занимания по интереси от 16:50 часа до 17:30 часа  
Следобедни занятия в ГЦДО: Четвъртък и Петък
1-ви час  Организиран отдих и физическа активност от 13:00 часа до 13:40 часа
2-ри час  Самоподготовка от 13:40 часа до 14:20 часа / междучасие 5 мин./
3-ти час  Самоподготовка от 14:25 часа до 15:05 часа / междучасие 5 мин./
4-ти час  Занимания по интереси от 15:10 часа до 15:50 часа
Голямо междучасие от 15:50 часа до 16:10 часа      
5-ти час  Занимания по интереси от 16:10 часа до 16:50 часа
6-ти час  Организиран отдих и физическа активност от 16:50 часа до 17:30 часа  

V - XII клас, които учат на една смяна само сутрин:

Учебни часове: 
1-ви час от 7:30 часа до 8:10 часа
2-ри час от 8:15 часа до 8:55 часа
3-ти час от 9:05 часа до 9:45 часа
Голямо междучасие от 9:45 часа до 10:15 часа
4-ти час от 10:15 часа до 10:55 часа
5-ти час от 11:05 часа до 11:45 часа
6-ти час от 11:55 часа до 12:35 часа
7-ми час от 12:40 часа до 13:20 часа
Следобедни занятия в ГЦДО:  V – VII клас (след 6-ти час):
1-ви час  Организиран отдих и физическа активност  от 13:00 часа до 13:40 часа
2-ри час  Самоподготовка от 13:40 часа до 14:20 часа
3-ти час Самоподготовка от 14:20 часа до 15:00 часа
Голямо междучасие от 15:00 часа до 15:20 часа      
4-ти час Самоподготовка от 15:20 часа до 16:00 часа
5-ти час Занимания по интереси от 16:00 часа до 16:40 часа
6-ти час Занимания по интереси от 16:40 часа до 17:20 часа  
Следобедни занятия в ГЦДО:  V – VII клас (след 7-ми час):
1-ви час Организиран отдих и физическа активност от 13:20 часа до 14:00 часа
2-ри час Самоподготовка от 14:00 часа до 14:40 часа
3-ти час Самоподготовка от 14:40 часа до 15:20 часа
Голямо междучасие от 15:20 часа до 15:40 часа      
4-ти час Самоподготовка от 15:40 часа до 16:20 часа
5-ти час Занимания по интереси от 16:20 часа до 17:00 часа
6-ти час Занимания по интереси от 17:00 часа до 17:40 часа  

Дейности за изпълнение на индивидуалните учебни планове на учениците в индивидуална форма на обучение:

Учебните часове от индивидуалния план на всеки от учениците се провеждат по утвърден от директора график

Дейности за допълнителна и обща подкрепа и личностно развитие:

Екипите за подкрепа за личностно развитие извършват дейностите по утвърден график и според индивидуалната организация на учебния ден на всеки от учениците
Дневното разписание на учебния ден в СУ „Христо Ботев” – град Карнобат е прието с решение на Педагогическия съвет, протокол № 15 от 14.09.2023 г. и утвърдено със Заповед № 2375 от 14.09.2023 г. на Директора на СУ „Христо Ботев“ – град Карнобат