Национално външно оценяване - 2023 година

Училищен график на дейностите за организация и провеждане на НВО  за учениците от  IV, VII и X клас в СУ „Христо Ботев“,           гр. Карнобат за учебната 2022 – 2023 година
Дейност IV клас VII клас X клас
Срок Срок Срок
1.
Запознаване на заместник – директорите, главните учители и класните ръководители на IV, VII, Х клас с Наредба № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците, заповед № РД 09-4065/30.08.2022 г., заповед № РД 09-5972/23.12.2022 г. заповед № РД 09-5971/23.12.2022 г., заповед № РД 09-5983/30.12.2022 г. на Министъра на образованието и науката за организацията,  провеждането и оценяването на НВО в IV, VII, Х клас за учебната 2022/2023 г.
До 27.01.2023 г.
2. Определяне на състава на училищните комисии за организиране и провеждане на НВО, както и времето и мястото за изпълнение на задълженията им До 08.02.2023 г.
3. Изготвяне на информационно табло за НВО До 27.01.2023 г.
4. Запознаване на учениците от VII и X от класните ръководители на VІІ и X клас с дейностите за организацията и провеждането на НВО, съгласно Наредба № 11 от 01.09.2018 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците и Училищния график на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на изпитите от НВО  през учебната 2022/2023 г.   До 31.01.2023 г. До 31.01.2023 г.
5. Родителска среща за запознаване на учениците IV, VII, X клас и на техните родители с Училищния график на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на изпитите от НВО през учебната 2022/2023 г. До 31.01.2023 г. До 31.01.2023 г. До 31.01.2023 г.
6. Подаване на заявления за явяване на изпит по чужд език в VII и в Х клас, за оценяване на дигиталните компетентности в Х клас и регистриране на заявленията в единната информационна система за изпити и прием (ЕИСИП) 01.02. – 17.02.2023 г. 01.02. – 17.02.2023 г.
7. Въвеждане в ЕИСИП на предложения за оценители, за квестори, за учители консултанти, за начални учители за четене на диктовка и за учители по чужд език за четене на текст и предоставяне на декларациите им на регионалната комисия за организиране и провеждане на НВО До 24.02.2023 г. До 24.02.2023 г. До 24.02.2023 г.
8. Въвеждане в ЕИСИП на информация за сградите, залите и броя на местата в залите за провеждане на НВО До 24.02.2023 г. До 24.02.2023 г. До 24.02.2023 г.
9. Утвърждаване на списък със сградите, залите, броя на местата в залите за провеждане на НВО До 06.03.2023 г. До 06.03.2023 г. До 06.03.2023 г.
10. Въвеждане в ЕИСИП на информация за центровете, в които ще се осъществява оценяването във всяка от областите До 07.04.2023 г. До 07.04.2023 г. До 07.04.2023 г.
11. Определяне на състава на регионалните комисии за проверка и оценка на изпитните работи от всеки изпит До 07.04.2023 г. До 01.06.2023 г. До 01.06.2023 г.
12. Определяне на състава на комисиите по засекретяване и разсекретяване на изпитните работи от всеки изпит До 05.06.2023 г.
13. Определяне на състава на техническите комисии за електронна обработка на изпитните работи 12.05.2023 г. До 05.06.2023 г. До 05.06.2023 г.
14. Утвърждаване на списък на квесторите, на учителите консултанти, на началните учители за четене на диктовка и на учителите по чужд език за четене на текст До 18.05.2023 г. До 06.06.2023 г. До 06.06.2023 г.
15. Издаване на служебни бележки за полагане на изпити от НВО До 10.05.2023 г. До 09.06.2023 г. До 09.06.2023 г.
16. Оценяване на изпитните работи от НВО 01.06. – 08.06.2023 г. 16.06. – 27.06.2023 г. 16.06. – 27.06.2023 г.
17. Обявяване на резултатите от НВО До 09.06.2023 г. До 28.06.2023 г. До 28.06.2023 г.
18. Запознаване на учениците и техните родители с резултатите от НВО в IV, VII и X клас До 15.06.2023 г. До 02.07.2023 г. До 02.07.2023 г.
19.
Издаване на удостоверение за завършен начален етап за учениците от IV клас, за завършено основно образование/на удостоверение за завършен първи гимназиален етап
До 22.06.2023 г.
/ 7 дни от края на
втория учебен срок/
До 04.07.2023 г.
/ 7 дни от датата на протокола за
резултати от НВО/
До 14 дни от датата на протокола
за резултати от НВО