Национално външно оценяване - 2023 година

График на учебното време за учебната 2022 – 2023 година
Начало на учебната 2022/2023 година – 15.09.2022 г. 
Начало на втория учебен срок на учебната 2022/2023 година – 06.02.2023 г. – I – XII клас
Неучебни дни
19.05.2023 г. – държавен зрелостен изпит по български език и литература (ДЗИ по БЕЛ)
23.05.2023 г. – втори държавен зрелостен изпит и държавен изпит за придобиване на професионална квалификация
25.05.2023 г. – неучебен, но присъствен ден за училищни, просветни и културни дейности
13.06.2023 г. – изпит по български език и литература от националното външно оценяване (НВО) в края на VII и на Х клас
16.06.2023 г. – изпит по математика от националното външно оценяване в края на VII и на Х клас
Край на втория учебен срок на учебната 2022 – 2023 година:
16.05.2023 г. – XII клас (13 учебни седмици)
31.05.2023 г. – І – III клас (14 учебни седмици)
15.06.2023 г. – IV – VІ клас (16 учебни седмици)
30.06.2023 г. – V – VІ клас (18 учебни седмици за паралелки в спортни училища)
30.06.2023 г. – VII – XI клас (18 учебни седмици + 2 или 4 седмици за производствена практика в периода 01.07. – 31.08.2023 г.
за паралелки с професионална подготовка или с дуална система на обучение в Х и в XI клас)
Ваканции и неучебни дни за учебната 2022 – 2023 година
Начало и край на ваканциите с изключение на лятната през учебната 2022 – 2023 година:
29.10.2022 г. – 01.11.2022 г. вкл. – есенна
24.12.2022 г. – 02.01.2023 г. вкл. – коледна
01.02.2023 г. – 05.02.2023 г. вкл. – междусрочна
08.04.2023 г. – 17.04.2023 г. вкл. – пролетна за I – XI клас
12.04.2023 г. – 17.04.2023 г. вкл. – пролетна за XII клас
IV клас
Дати за провеждане на НВО за ученици от IV клас:
* Български език и литература – 29 май 2023 г., начало 10:00 часа
* Математика – 30 май 2023 г., начало 10:00 часа
 VII клас
Дати за провеждане на НВО за ученици от VII клас:
* Български език и литература – 13 юни 2023 г., начало 09:00 часа
* Математика – 16 юни 2023 г., начало 09:00 часа
* Чужд език (по желание на ученика) – 14 юни 2023 г., начало 09:00 часа
X клас
Дати за провеждане на НВО за ученици от X клас:
*
Български език и литература – 13 юни 2023 г., начало 11:00 часа
* Математика – 16 юни 2023 г., начало 11:00 часа
* Чужд език (по желание на ученика) – 14 юни 2023 г.:
Писмена част:
– за ниво В1 и В1.1, начало 11:00 часа – за ниво А2, начало 11:30 часа
– за ниво А1, начало 12:00 часа * Компонент „ Говорене“ – по график, определен от директора на училището в зависимост от нивото.
* Информационни технологии за измерване на дигитални компетентности (по желание на ученика) – 19 юни 2023 г., по график в две сесии – от 8:30 и от 14:30 часа
Училищен график на дейностите за организация и провеждане на НВО  за учениците от  IV, VII и X клас в СУ „Христо Ботев“,           гр. Карнобат за учебната 2022 – 2023 година
Дейност IV клас VII клас X клас
Срок Срок Срок
1.
Запознаване на заместник – директорите, главните учители и класните ръководители на IV, VII, Х клас с Наредба № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците, заповед № РД 09-4065/30.08.2022 г., заповед № РД 09-5972/23.12.2022 г. заповед № РД 09-5971/23.12.2022 г., заповед № РД 09-5983/30.12.2022 г. на Министъра на образованието и науката за организацията,  провеждането и оценяването на НВО в IV, VII, Х клас за учебната 2022/2023 г.
До 27.01.2023 г.
2. Определяне на състава на училищните комисии за организиране и провеждане на НВО, както и времето и мястото за изпълнение на задълженията им До 08.02.2023 г.
3. Изготвяне на информационно табло за НВО До 27.01.2023 г.
4. Запознаване на учениците от VII и X от класните ръководители на VІІ и X клас с дейностите за организацията и провеждането на НВО, съгласно Наредба № 11 от 01.09.2018 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците и Училищния график на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на изпитите от НВО  през учебната 2022/2023 г.   До 31.01.2023 г. До 31.01.2023 г.
5. Родителска среща за запознаване на учениците IV, VII, X клас и на техните родители с Училищния график на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на изпитите от НВО през учебната 2022/2023 г. До 31.01.2023 г. До 31.01.2023 г. До 31.01.2023 г.
6. Подаване на заявления за явяване на изпит по чужд език в VII и в Х клас, за оценяване на дигиталните компетентности в Х клас и регистриране на заявленията в единната информационна система за изпити и прием (ЕИСИП) 01.02. – 17.02.2023 г. 01.02. – 17.02.2023 г.
7. Въвеждане в ЕИСИП на предложения за оценители, за квестори, за учители консултанти, за начални учители за четене на диктовка и за учители по чужд език за четене на текст и предоставяне на декларациите им на регионалната комисия за организиране и провеждане на НВО До 24.02.2023 г. До 24.02.2023 г. До 24.02.2023 г.
8. Въвеждане в ЕИСИП на информация за сградите, залите и броя на местата в залите за провеждане на НВО До 24.02.2023 г. До 24.02.2023 г. До 24.02.2023 г.
9. Утвърждаване на списък със сградите, залите, броя на местата в залите за провеждане на НВО До 06.03.2023 г. До 06.03.2023 г. До 06.03.2023 г.
10. Въвеждане в ЕИСИП на информация за центровете, в които ще се осъществява оценяването във всяка от областите До 07.04.2023 г. До 07.04.2023 г. До 07.04.2023 г.
11. Определяне на състава на регионалните комисии за проверка и оценка на изпитните работи от всеки изпит До 07.04.2023 г. До 01.06.2023 г. До 01.06.2023 г.
12. Определяне на състава на комисиите по засекретяване и разсекретяване на изпитните работи от всеки изпит До 05.06.2023 г.
13. Определяне на състава на техническите комисии за електронна обработка на изпитните работи 12.05.2023 г. До 05.06.2023 г. До 05.06.2023 г.
14. Утвърждаване на списък на квесторите, на учителите консултанти, на началните учители за четене на диктовка и на учителите по чужд език за четене на текст До 18.05.2023 г. До 06.06.2023 г. До 06.06.2023 г.
15. Издаване на служебни бележки за полагане на изпити от НВО До 10.05.2023 г. До 09.06.2023 г. До 09.06.2023 г.
16. Оценяване на изпитните работи от НВО 01.06. – 08.06.2023 г. 16.06. – 27.06.2023 г. 16.06. – 27.06.2023 г.
17. Обявяване на резултатите от НВО До 09.06.2023 г. До 28.06.2023 г. До 28.06.2023 г.
18. Запознаване на учениците и техните родители с резултатите от НВО в IV, VII и X клас До 15.06.2023 г. До 02.07.2023 г. До 02.07.2023 г.
19.
Издаване на удостоверение за завършен начален етап за учениците от IV клас, за завършено основно образование/на удостоверение за завършен първи гимназиален етап
До 22.06.2023 г.
/ 7 дни от края на
втория учебен срок/
До 04.07.2023 г.
/ 7 дни от датата на протокола за
резултати от НВО/
До 14 дни от датата на протокола
за резултати от НВО