График консултации

График за консултации по учебни предмети за втори срок на учебната 2023/2024 година

График за консултации по учебни предмети за първи срок на учебната 2023/2024 година