Прием в VIII клас - учебна 2024/2025 година

ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В VIII КЛАС СЛЕД ЗАВЪРШЕНО ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА

Профил: Чужди езици с интензивно изучаване на английски език
Балообразуващи предмети:
* Български език и литература – утроена оценка от НВО;
* Математика – оценка от НВО;
* Оценката по Български език и литература от Свидетелството за основно образование;
* Оценката по Чужд език от Свидетелството за основно образование.
Задължителни профилиращи предмети:
* Английски език;
* Руски език;
* Избираем от ученика: всеки учебен предмет, изучаван в първи гимназиален етап.
Профил: Природни науки с интензивно изучаване на английски език
Балообразуващи предмети:
* Български език и литература – утроена оценка от НВО;
* Математика – оценка от НВО;
* Оценката по Биология и здравно образование от Свидетелството за основно образование;
* Оценката по Химия и опазване на околната среда от Свидетелството за основно образование.
Задължителни профилиращи предмети:
* Биология и здравно образование;
* Химия и опазване на околната среда;
* Избираем от ученика: всеки учебен предмет, изучаван в първи гимназиален етап.

Указания за кампания по прием на ученици в VIII клас за учебната 2024/ 2025 година съгласно Наредба № 10/ 01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование

График за дейностите по приемането на ученици след завършено основно образование в неспециализираните училища за учебната 2023 - 2024 г. на места по държавен план-прием съгласно НАРЕДБА № 10 от 01.09.2016 г. за организацията на дейностите в училищното образование

Вид дейност
Срок (посочените периоди касаят само работни дни)
1Подаване на заявления за явяване на изпит по чужд език в VII клас.01 – 16 февруари 2024 г.
2Подаване на заявления за насочване към комисията по чл. 95, ал. 3 от Наредба № 10 от 01.09.2016 г.03 – 21 май 2024 г.
3Подаване на заявления за полагане на изпити за проверка на способностите.21 – 31 май 2024 г.
4Издаване на служебни бележки за полагане на изпити от НВО.
Получаване на служебни бележки за полагане на изпитите за проверка на способностите.
до 17 юни 2024 г.
5

Провеждане на изпитите от националните външни оценявания по:

*  Български език и литература

*  Математика

*  Чужд език (по желание на ученика)

 

19 юни 2024 г., 09:00 часа

21 юни 2024 г., 09:00 часа

20 юни 2024 г., 09:00 часа

6

Провеждане на изпитите за проверка на способностите:

*  Изобразително изкуство

*  Музика

*  Музика и физическо възпитание и спорт

*  Физическо възпитание и спорт

 

24 юни 2024 г.

25 юни 2024 г.

25 – 26 юни 2024 г.

26 – 27 юни 2024 г.

7Обявяване на резултатите от НВО.
Обявяване на резултатите от изпитите за проверка на способностите.
до 02 юли 2024 г.
8Записване на учениците, насочени от комисията по чл. 95, ал. 3 от Наредба № 10 от 01.09.2016 г.до 04 юли 2024 г.
9Подаване на документи за участие в приема на ученици по НАРЕДБА № 10 от 01.09.2016 г. за организацията на дейностите в училищното образование.08 – 10 юли 2024 г.
10Обявяване на първи етап на класиране.до 12 юли 2024 г.
11Записване на класираните ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране.15 – 17 юли 2024 г.
12Обявяване на резултатите от  втори етап на класиране.до 19 юли 2024 г.
13Записване на класираните  ученици на втори етап на класиране.22 – 24 юли 2024 г.
14Обявяване на свободните места за трети етап на класиране.25 юли 2024 г.
15Подаване на заявления за участие в трети етап на класиране.26 и 27 юли 2024 г.
16Обявяване на резултатите от  трети етап на класиране.до 30 юли 2024 г.
17Записване на класираните ученици на трети етап на класиране.31 юли и 01 август 2024 г.
18Обявяване на свободните места за четвърти етап на класиране.до 02 август 2024 г.
19Подаване на заявления за участие в четвърти етап на класиране.05 и 06 август 2024 г.
20Обявяване на резултатите от четвърти етап на класиране.до 07 август 2024 г.
21Записване на класираните ученици на четвърти етап на класиране.08 – 09 август 2024 г.
22Обявяване на свободните места след четвърти етап на класиране.до 12 август 2024 г.
23Попълване на свободните места след четвъртия етап.Определя се от директора след 12 август 2024 г., но не по-късно от 11 септември 2024 г.
24Утвърждаване на реализирания държавен план-прием от началника на РУО.До 14 септември 2024 г. вкл.