Прием след VII клас

Прием след завършено основно образование

Средно училище „Христо Ботев“ – Град Карнобат Обявява прием за ученици след завършено основно образование през учебната 2022/2023 г в следните паралелки:
ПРОФИЛ „ЧУЖДИ ЕЗИЦИ“ с интензивно изучаване на Английски език Английски език, втори чужд език – Руски език.
1 паралелка – 26 ученици

Профилиращи предмети:

Балообразуващи предмети:

ПРОФИЛ „ПРИРОДНИ НАУКИ“ с интензивно изучаване на Английски език Английски език, втори чужд език – Руски език
1 паралелка – 26 ученици

Профилиращи предмети:

Балообразуващи предмети:

ВАЖНИ ДАТИ И СРОКОВЕ:

Вид дейност Срок
1 Подаване на заявления за явяване на изпит по чужд език в VII клас. 02 – 18 февруари 2022 г.
2 Подаване на заявления за насочване към комисията по чл. 95, ал. 3 от Наредба № 10 от 01.09.2016 г. 03 – 21 май 2022 г.
3 Подаване на заявления за полагане на изпити за проверка на способностите. 26 – 27 май 2022 г.
4 Издаване на служебни бележки за полагане на изпити от НВО. Получаване на служебни бележки за полагане на изпитите за проверка на способностите. до 10 юни 2022 г.
5 Провеждане на изпитите от националните външни оценявания по: ·         Български език и литература ·         Математика ·         Чужд език (по желание на ученика)   14 юни2022 г., 10:00 часа 16 юни 2022 г., 10:00 часа 17 юни 2022 г., 10:00 часа
6 Провеждане на изпитите за проверка на способностите: ·         Изобразително изкуство ·         Музика ·         Физическо възпитание и спорт 21 юни 2022 г. 22 юни 2022 г. 23 – 24 юни 2022 г.
7 Обявяване на резултатите от НВО. Обявяване на резултатите от изпитите за проверка на способностите. до 28 юни 2022 г.
8 Записване на учениците, насочени от комисията по чл. 95, ал. 3 от Наредба № 10 от 01.09.2016 г. до 04 юли 2022 г.
9 Подаване на документи за участие в приема на ученици по НАРЕДБА № 10 от 01.09.2016 г. за организацията на дейностите в училищното образование. 05  – 07 юли 2022 г.
10 Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране. до 12 юли 2022 г.
11 Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране.  13 – 15 юли 2022 г.
12 Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране. до 20 юли 2022 г.
13 Записване на приетите ученици на втори етап на класиране. 21- 22 юли 2022 г.
14 Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране. 25 юли 2022 г.
15 Подаване на документи за участие в трети етап на класиране. 26 – 27 юли 2022 г.
16 Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране. 29 юли 2022 г.
17 Записване на приетите ученици на трети етап на класиране. 01 – 02 август 2022 г.
18 Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране.  до 03 август 2022 г.
19 Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване. определя се от директора на училището до 10.09.2022 г. вкл.
20 Утвърждаване на осъществения държавен план-прием. до 14.09.2022 г. вкл.