Стипендии

Условия за отпускане на стипендии 

в СУ „Христо Ботев“ град Карнобат

Срок за подаване на документи за 2 учебен срок: от 05.02.2024 до 29.02.2024 г.

Срок за подаване на документи за 1 учебен срок: от 01.10.2023 до 31.10.2023 г.

1. За стипендии по чл. 4, ал. 1, т. 1 от Постановление 328 -21.12.2017 г. на МС– за постигнати образователни резултати.

 • размер на стипендията – 30 лв. на месец;
 • критерии за допускане – заявителят да е ученик от СУ „Христо Ботев“ гр. Карнобат, завършил основно образование и да представи изискуемите документи в определения за това срок.
 • критерии и показателите за класиране – успех Отличен (6.00). Посоченият успех се определя като среден от всички изучавани учебни предмети:

          за стипендията за І учебен срок се изчислява среден успех на база годишните оценки от предходната учебна година;

          за стипендията за ІІ учебен срок се изчислява среден успех на база срочните оценки за І учебен срок на настоящата учебна година.

 • срок на отпускане – един учебен срок. Ако стипендията е за І учебен срок, тя се отпуска от месец октомври.
 • документи за кандидатстване – заявление (Образец № 2) от ученика, удостоверено от класния ръководител.

2. За стипендии по чл. 4, ал. 1, т. 1 от Постановление 328 -21.12.2017 г. на МС – за постигнати образователни резултати.

 • размер на стипендията – 25 лв. на месец;
 • критерии за допускане – заявителят да е ученик от СУ „Христо Ботев“ гр. Карнобат, завършил основно образование и да представи изискуемите документи в определения за това срок.
 • критерии и показателите за класиране – успех Отличен (от 5,50 до 5,99). Посоченият успех се определя като среден от всички изучавани учебни предмети:

          за стипендията за І учебен срок се изчислява среден успех на база годишните оценки от предходната учебна година;

          за стипендията за ІІ учебен срок се изчислява среден успех на база срочните оценки за І учебен срок на настоящата учебна година.

 • срок на отпускане – един учебен срок. Ако стипендията е за І учебен срок, тя се отпуска от месец октомври.
 • документи за кандидатстване – заявление (Образец № 2) от ученика, удостоверено от класния ръководител.

            3. За стипендии по чл. 2, ал. 1, т. 2 от Постановление 328 -21.12.2017 г. на МС – за подпомагане достъпа до образование и предотвратяване на отпадането.

 • размер на стипендията – 25 лв. на месец;
 • критерии за допускане – заявителят да е ученик от СУ „Христо Ботев“ гр. Карнобат, завършил основно образование и да представи изискуемите документи в посочения срок.
 • критерии и показателите за класиране – успех и доход:
  • успех – не по-нисък от Мн. добър 4,50. Посоченият успех се определя като среден от всички изучавани учебни предмети.

            за стипендията за І учебен срок се изчислява среден успех на база годишните оценки от предходната учебна година;

            за стипендията за ІІ учебен срок се изчислява среден успех на база срочните оценки за І учебен срок на настоящата учебна година.

o    доход – на член от семейството, който е не по-голям от средната минимална работна заплата за предходните 6 месеца, считано от месеца, в който се подава заявлението-декларация. Доходът на семейството се определя на основата на сумите получени по § 3 и § 4 от Постановлението, а именно:Месечният доход на член от семейството се определя като среден за предходните 6 месеца въз основа на заявление-декларация съгласно приложението. Размерът на минималната работна заплата, приет за база при изчисляване на месечния доход на член от семейството, е среден за предходните 6 месеца.“ и „В сумата на доходите, получени от отделните членове на семейството, се включват всички получени през предходните 6 месеца суми от: доходи съгласно чл. 10, ал. 1, т. 1 – 4 и т. 6 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица; пенсии, без добавките за чужда помощ за лица с трайно намалена работоспособност; месечни помощи и добавки по реда на Закона за семейни помощи за деца; месечни помощи по реда на Закона за социално подпомагане; обезщетения и помощи по реда на Кодекса за социално осигуряване, без еднократните помощи; присъдени издръжки и стипендии, без получаваните по силата на постановлението. Заявление-декларацията за дохода на семейството трябва да бъде подписано и от родителя (попечителя) на ученика и към него да се приложат съответните документи.“

·      документи за кандидатстване – заявление-декларация (по образец № 1), попълнена от ученика, която е подписана от родителя /попечителя/ и ученика. Декларираният успех се потвърждава от класния ръководител на ученика. Към заявлението-декларация се прилагат документите, доказващи декларираното.

            4. За стипендии по чл. 4, ал. 1, т. 3 от Постановление 328 -21.12.2017 г. на МС – за подпомагане на ученици с трайни увреждания.

·      критерии за допусканезаявителя да е ученик от СУ „Христо Ботев“ гр. Карнобат, завършил основно образование и да представи изискуемите документи в определения срок. Ученикът да отговаря на определението “Човек с трайно увреждане” посочено в § 1, т. 2 от Допълнителните разпоредби на Закона за интеграция на хората с увреждания (доп. ДВ. бр.91 от 14 Ноември 2017 г.), а именно: “Човек с трайно увреждане” е лице, което в резултат на анатомично, физиологично или психическо увреждане е с трайно намалени възможности да изпълнява дейности по начин и в степен, възможни за здравия човек, и за което органите на медицинската експертиза са установили степен на намалена работоспособност или са определили вид и степен на увреждане 50 и над 50 на сто.

·      размер на стипендията – 25 лв. на месец;

·      документи за кандидатстванезаявление-декларация (по образец №3) от ученика, актуално решение от ТЕЛК;

·      срок на стипендията – 12 месеца. За нови стипендианти тя  се отпуска от началото на месеца, следващ месеца, през който е възникнало основанието за получаването й. При изтичане на срока на решение от ТЕЛК се спира изплащането на стипендията до представяне на ново решение.

5. За стипендии по чл. 4, ал. 1, т. 4 от Постановление 328 -21.12.2017 г. на МС – ученици без родители.

·      критерии за допускане – заявителят да е ученик от СУ „Христо Ботев“ гр. Карнобат, завършил основно образование и да представи изискуемите документи в посочения срок. Ученик без родител/и е ученик, чиито родител/и е/са починал/и, лишен/и от родителски грижи или поставен/и под пълно запрещение;

·      размер на стипендията – 25 лв. на месец;

·      срок на стипендията – 12 месеца. За нови стипендианти тя се отпуска от началото на месеца, следващ месеца, през който е възникнало основанието за получаването й.

·      документи за кандидатстване – заявление (по Образец № 4) от ученика, копие от смъртните актове, решение на съда за лишаване от родителска грижа или за поставяне под запрещение на родителя/ите, акт за раждане с един родител.

6. За стипендиите по чл. 6, ал. 1, свързани с чл. 4, ал. 1, т. 2 и чл. 5 ал.1  – целева стипендия за подпомагане достъпа до образование и предотвратяване на отпадане. Стипендията се отпуска целево за:

а) столово хранене;

б) пътни разходи за ученици над 16 год. възраст от Карнобат до населеното място, в което живеят родителите и обратно;

в) разходи за ученици над 16 год. възраст, за закупуване на месечни карти за градски транспорт;

г) наем на квартира за ученици, чиито постоянен адрес не съвпада с гр. Карнобат;

·      критерии за допускане – заявителят да е ученик от СУ „Христо Ботев“ гр. Карнобат, завършил основно образование и да представи изискуемите документи в определения срок.

·         критерии и показателите за класиране

                                                                                     успех от Мн. Добър до Отличен (от 5,00 до 6.00);

            доход – на член от семейството, който е не по-голям от средната минимална работна заплата за предходните 6 месеца, считано от месеца, в който се подава заявлението-декларация. Доходът на семейството се определя на основата на сумите, получени по § 3 и § 4 от Постановление 328 -21.12.2017 г. на МС

·      документи за кандидатстване – заявление (по образец № 6) от ученика

·      размер на стипендията – размера на разходооправдателния документ, но не повече от 30 лв. на месец;

·      срок на стипендията – един учебен срок;

7. Стипендии по чл. 5, ал. 1, т. 1 от Постановление 328 -21.12.2017 г. на МС – еднократни стипендии за преодоляване от ученика на еднократни социални обстоятелства, свързани с достъпа му до образование.

·      критерии за допускане – заявителя да е ученик от СУ „Христо Ботев“ гр. Карнобат, завършил основно образование и да представи изискуемите документи в определения срок.

·      документи за кандидатстване – заявление по образец № 7 от ученика, резолирано от класния ръководител;

·      размер на стипендията – до 100 лв.

8. Стипендии по чл. 5, ал. 1, т. 2 от Постановление 328 -21.12.2017 г. на МС – за постигнати високи резултати от ученика в учебната, извънкласната и извънучилищна дейност.

·   критерии – ученикът да е класиран на призови места на областни, национални или международни състезания;

·   документи за кандидатстване – заявление по образец № 8 от ученика и копие на документа, удостоверяващ постижението;

·   размер на стипендията – до 100 лв.

 

II.Общи условия :

 

·  Учениците, отговарящи на условията по т. 3, т.4 и т. 5 имат право да получат и стипендия за постигнати образователни резултати, в размер на 50 на сто от размера на по-ниската стипендия.

· Еднократна стипендия може да се отпусне и на ученик, който получава месечна стипендия.

·  Едни и същи обстоятелства или постижения не може да са основания за получаване от ученика на еднократна стипендия.

·  Членове на семейството на ученика са бащата, майката, непълнолетните или нетрудоспособни братя и сестри. В случаите на повторен брак или фактическо съпружеско съжителство на майката или бащата с лице, което не е родител, за член на семейството се счита новият съпруг/съпруга или лицето, с което се съжителства, както и непълнолетните му деца, ако живеят с него. Ако продължават да учат за придобиване на средно образование, но не по-късно от навършване на 20-годишна възраст, за членове на семейството се считат и пълнолетните братя и сестри, както и пълнолетните деца на новия съпруг/съпруга или на лицето, с което съжителства майката или бащата на ученика, ако живеят с него. Членове на семейството” са съпруг, съпруга, деца до 18-годишна възраст, а ако продължават образованието си – до 26-годишна възраст, а ако са недееспособни или трайно нетрудоспособни – независимо от възрастта.

·  Ако е отпусната стипендия въз основа на заявление-декларация с невярно съдържание, ученикът се лишава от стипендията, а получените суми се възстановяват на училището от родителя или от ученика, ако е пълнолетен.

· Ученикът няма право стипендията когато има наложена санкция – до заличаване на санкцията.

· Ученици натрупали повече от 10 неизвинени отсъствия не могат да получават еднократни стипендии.

III. Изисквания за представените документи, доказващи декларираната информация в заявленията за кандидатстване за стипендия, както следва:

            1.         Служебна бележка за брутните доходи на родителите, включително отпуски, болнични и всички други плащания от работодател за изисквания период. служебна бележка да има Изх.№, подпис и печат на работодателя.

2.         За родителите пенсионери – пенсиите, без добавките за чужда помощ на хората с трайни увреждания, с документ от пенсионен отдел в НОИ за получените през периода пенсии разпределени по месеци.

3.         За безработни родители – служебна бележка за регистрация в Бюро по труда за целия изискван период и документ за получените обезщетения от НОИ за този период – /ако са получавали /.

4.         За починал родител – копие от смъртен акт.

5.         Ако ученикът е работил – служебна бележка за брутните му доходи за предходните  6 месеца, ако е работил през някои от месеците / документ от работодателя /.

6.         За ученици с починал родител – наследствена пенсия, с документ от пенсионен отдел в НОИ за получените през периода пенсии разпределени по месеци.

7.         За родители, които по време на искания период са били в болнични – служебна бележка от НОИ за получените болнични.

8.         За получените помощи за деца /детски/  и социални помощи – документ от службите „Социално подпомагане“ за съответния изискван период, разпределен по месеци.

9.         За братя/сестри/учащи се – уверения от учебното заведение в което учат.

10.       За непълнолетните братя /сестри/ ако не са учащи – копие от Акта за раждане.

11.       За ученици с разведени родители – документ за развода и издръжката. При повторен брак на родителя, при който живее ученикът е необходимо да се представи дохода на втория /новия/ родител.

12.       За ученици с разделени родители, които не са имали брак – удостоверение за семейно положение на родителя, с който живее ученика.

13.       За родители, които работят в чужбина – да се представи документ от работодателя за получените доходи в съответната валута. Документът да е преведен на български език от лицензиран преводач.

14.       За ученици, родителите на които имат собствени фирми  –  да се представи служебна бележка с получените брутни доходи за искания период с данните на фирмата, изходящ номер, подпис и печат, както и копие от годишна данъчна декларация на фирма за 2022 г и всички подадени приложения към нея издадени от НАП.

15.       За ученици, родителите на които са земеделски производители –  служебна бележка с получените брутни доходи за  искания период  с данните на земеделски производител – /физическо лице или фирмата – юридическо лице/,  с изходящ номер, подпис и печат, както и копие от годишна данъчна декларация на фирма за 2022 г и всички подадени приложения към нея издадени от НАП.

16.       За ученици, родителите на които са “лица упражняващи свободна професия“ –  /експерт-счетоводителите, консултантите, одиторите, адвокатите, нотариусите, частните съдебни изпълнители, съдебните заседатели, експертите към съда и прокуратурата, лицензираните оценители, представителите на индустриална собственост, медицинските специалисти, преводачите, архитектите, инженерите, техническите ръководители; дейци на културата, образованието , изкуството и науката;  застрахователните агенти; други физически лица /, за които са налице едновременно следните условия :

а/ осъществяват за своя сметка професионална дейност;

б/ не са регистрирани като еднолични търговци;

в/ са самоосигуряващи се лица по смисъла на Кодекса за социално осигуряване / КСО / и които имат доходи от друга стопанска дейност, доходи от наем или друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество, доходи подлежащи на облагане с патентен данък, доходи от други източници, да се представи :

– Служебна бележка за получените брутни доходи за искания период с изходящ номер, подпис и печат, и копие от годишна данъчна декларация на фирма за 2022 г. и всички подадени приложения към нея издадени от НАП.

17.       При липса на подадена годишна данъчна декларация, поради липса на доходи се изисква удостоверение от НАП за не подаване на годишна данъчна декларация.

Забележка: 

-Изисквания период  е  6 /шест/  месеца преди месеца предхождащ подаването на документите за стипендии.

-Всеки ученик подготвя само документите, които съответстват на неговия семеен статус.