Държавни зрелостни изпити – 2023 година

График на учебното време за учебната 2022 – 2023 година
Начало на учебната 2022/2023 година – 15.09.2022 г. 
Начало на втория учебен срок на учебната 2022/2023 година – 06.02.2023 г. – I – XII клас
Неучебни дни
19.05.2023 г. – държавен зрелостен изпит по български език и литература (ДЗИ по БЕЛ)
23.05.2023 г. – втори държавен зрелостен изпит и държавен изпит за придобиване на професионална квалификация
25.05.2023 г. – неучебен, но присъствен ден за училищни, просветни и културни дейности
13.06.2023 г. – изпит по български език и литература от националното външно оценяване (НВО) в края на VII и на Х клас
16.06.2023 г. – изпит по математика от националното външно оценяване в края на VII и на Х клас
Край на втория учебен срок на учебната 2022 – 2023 година:
16.05.2023 г. – XII клас (13 учебни седмици)
31.05.2023 г. – І – III клас (14 учебни седмици)
15.06.2023 г. – IV – VІ клас (16 учебни седмици)
30.06.2023 г. – V – VІ клас (18 учебни седмици за паралелки в спортни училища)
30.06.2023 г. – VII – XI клас (18 учебни седмици + 2 или 4 седмици за производствена практика в периода 01.07. – 31.08.2023 г.
за паралелки с професионална подготовка или с дуална система на обучение в Х и в XI клас)
Ваканции и неучебни дни за учебната 2022 – 2023 година
Начало и край на ваканциите с изключение на лятната през учебната 2022 – 2023 година:
29.10.2022 г. – 01.11.2022 г. вкл. – есенна
24.12.2022 г. – 02.01.2023 г. вкл. – коледна
01.02.2023 г. – 05.02.2023 г. вкл. – междусрочна
08.04.2023 г. – 17.04.2023 г. вкл. – пролетна за I – XI клас
12.04.2023 г. – 17.04.2023 г. вкл. – пролетна за XII клас
Дати за провеждане на държавните зрелостни изпити, както следва:
Сесия май-юни:
*
Български език и литература – 19 май 2023 г., начало 08:30 часа
* Втори задължителен държавен зрелостен изпит – 23 май 2023 г., начало 08:30 часа
* Допълнителни държавни зрелостни изпити по желание на ученика – в периода 26 май – 31 май 2023 г.
Сесия август-септември:
* Български език и литература – 24 август 2023 г., начало 08:30 часа
* Втори задължителен държавен зрелостен изпит – 25 август 2023 г., начало 08:30 часа
* Допълнителни държавни зрелостни изпити по желание на ученика – в периода 28 август – 01 септември 2023 г.
Училищен график на дейностите за организация и провеждане на Държавни зрелостни изпити  в СУ „Христо Ботев“, гр. Карнобат за учебната 2022 – 2023 година
Дейност
Сесия май – юни
Сесия август – септември
Срок
Срок
1.
Запознаване на заместник – директорите, главните учители и класните ръководители на ХІІ клас с Наредба № 11/01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците, заповед № РД09-4063/30.08.2022 г. на Министъра на образованието и науката за организацията и провеждането на държавните зрелостни изпити за учебната 2022/2023 г., Наредба № 8/11.08.2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование касаеща документацията за изпитите и дипломирането на зрелостниците.
До 27.01.2023 г.
2.
Определяне на състава на училищната зрелостна комисия от директора на СУ „Христо Ботев” – град Карнобат.
До 06.02.2023 г.
До 26.06.2023 г.
3.
Изготвяне на информационно табло за зрелостниците.
До 27.01.2023 г.
4.
Запознаване на зрелостниците от класните ръководители на ХІІ клас срещу подпис със съдържанието на Заповед №РД09-4063/30.08.2022 г. на Министъра на образованието и науката за организацията и провеждането на държавните зрелостни изпити за учебната 2022/2023 г. и с Училищния график на дейностите за провеждане на държавните зрелостни изпити през учебната 2022/2023 година.
До 31.01.2023 г.
5.
Родителска среща за запознаване на зрелостниците и на техните родители със съдържанието на Заповед №РД09-4063/30.08.2022 г. на Министъра на образованието и науката за организацията и провеждането на държавните зрелостни изпити за учебната 2022/2023 г. и с Училищния график на дейностите за провеждане на държавните зрелостни изпити през учебната 2022/2023 година.
До 31.01.2023 г.
6.
 Подаване на заявления за допускане до държавни зрелостни изпити, регистриране на заявленията в единната информационна система за изпити и прием (ЕИСИП) и издаване на служебни бележки.
06.02.2023 г. –
21.02.2023 г.
26.06.2023 г. –
07.07.2023 г.
7.
Въвеждане в ЕИСИП на предложения за оценители, за квестори, за учители-консултанти и за учители по чужд език за четене на текст и предоставяне на декларациите им до регионалната комисия за организиране и провеждане на държавните зрелостни изпити;
До 27.02.2023 г.
До 11.07.2023 г.
8.
Въвеждане в ЕИСИП на информация за сградите, залите и броя на местата в залите за провеждане на държавните зрелостни изпити.
До 27.02.2023 г.
До 11.07.2023 г.
9.
Определяне на състава и задълженията, както и на времето и мястото на изпълнение на задълженията на комисията за провеждане на ДЗИ на училищно равнище.
До 07.04.2023 г.
До 31.07.2023 г.
10.
Извършване на проверка за съответствието между училищните учебни планове и личните картони на учениците.
До 16.05.2023 г.
До 07.09.2023 г.
11.
Провеждане на изпити за промяна на годишна оценка, за промяна на окончателна оценка и редовни поправителни изпити за учениците от ХІІ клас.
от 16.05.2023 г.
до 18.05.2023 г.
До 14.08.2023 г.
12.
Допускане до държавните зрелостни изпити и издаване на служебни бележки за допускане.
До 18.05.2023 г.
До 23.08.2023 г.
13.
Обявяване на списъците с разпределението на зрелостниците по училища, сгради, зали.
До 18.05.2023 г.
До 23.08.2023 г.
14.
Оценяване на изпитните работи от ДЗИ.
22.05.2023 г. – 07.06. 2023 г.
26.08.2023 г. – 07.09. 2023 г.
15.
Обявяване на резултатите от държавните зрелостни изпити
До 09.06.2023 г.
До 08.09.2023 г.
16.
Получаване на протоколите с изпитните резултати и изпитните работи на зрелостниците от Регионалния инспекторат – Бургас
По допълнително утвърден график
По допълнително утвърден график
17.
Подаване на заявления от зрелостниците за предоставяне на възможност за запознаване с оценената писмена работа от държавния изпит
По допълнително утвърден график
По допълнително утвърден график
18.
Изготвяне на дипломите за завършено средно образование и удостоверенията за завършен гимназиален етап от училищната зрелостна комисия
До 14 дни от датата на протокола за резултатите от изпити за придобиване на средно образование
До 14 дни от датата на протокола за резултатите от изпити за придобиване на средно образование
19.
Контролно сверяване между отпечатаните дипломи за завършено средно образование и удостоверения за завършен гимназиален етап и личните картони на учениците.
До 14 дни от датата на протокола за резултатите от изпити за придобиване на средно образование
До 14 дни от датата на протокола за резултатите от изпити за придобиване на средно образование
20.
Връчване на дипломи за завършено средно образование и удостоверения за завършен гимназиален етап
До 14 дни от датата на протокола за резултатите от изпити за придобиване на средно образование
До 14 дни от датата на протокола за резултатите от изпити за придобиване на средно образование