СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ“ – ГРАД КАРНОБАТ

ОБЯВЯВА

СФОРМИРАНЕ НА ГРУПИ ПО НП „ЗАЕДНО В ИЗКУСТВАТА И В СПОРТА“

ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 Г., КАКТО СЛЕДВА:

МОДУЛ 1. ИЗКУСТВА
Барабанен оркестър „Барабанен звън”  с ученици от I възрастова група – I – IV клас
Танцов състав за народни танци „Ботевче” с ученици от I възрастова група – I – IV клас
Група за Stop motion анимация „Историите оживяват” с ученици от III възрастова група VIII – XII клас       

За Модул 1. Изкуства: Ръководителите на групи в съответното направление и категория
могат да бъдат специалисти от самото училище в сферата на музикалното, танцовото,
театралното, филмовото и изобразителното изкуство, както и външни специалисти в
дадената област.

МОДУЛ 2. СПОРТ
Отбор по Футбол, момчета V – VII клас
Отбор по Волейбол, девойки VIII – X клас
Отбор по Волейбол, юноши VIII – X клас

За Модул 2. Спорт: Съгласно чл. 5 от Наредба № 24 от 5.11.2019 г. за условията и реда
за организиране и провеждане на тренировъчна и състезателна дейност на децата и
учениците извън учебния план: „Тренировъчната и състезателната дейност на децата и
учениците извън учебния план се осъществява от педагогически специалисти е
професионална квалификация “учител по физическо възпитание и спорт” или “треньор”
по вид спорт“. Външните специалисти – треньорските кадри за организиране и
провеждане на занимания по съответния вид спорт следва да отговарят на изискванията
на Наредба № 1 от 04. 02.0219 г. за треньорските кадри.
Допустимо е учител/треньор да води повече от един отбор. При проявен интерес от
външни специалисти, същите могат да заявят желанието си до Директора на СУ
„Христо Ботев“ – град Карнобат в срок до 30.06.2023 г. С външните специалисти се
сключва договор.
Телефон за въпроси: 0559 2-29-63; 0559 2-29-66.
Публикувано на 15.06.2023 г.