Защита на личните данни

Информация и данни за контакт с Администратора:

Наименование:  Средно училище „Христо Ботев“

ЕИК/Булстат: 000042686

Адрес:  гр. Карнобат, общ. Карнобат, обл. Бургас, ул. „Христо Ботев“ № 9

Телефон: 0559/22963; 0559/22966

Ел. поща:  subotev_karnobat@hristobotev.info

Интернет страница: www.hristobotev.info


Данни за контакт с Длъжностното лице  по защита на данните:

Име: Живко Павлов

/Пълноправен член на Асоциация на длъжностните лица по защита на данните/

Ел. поща: office@adpo.bg  

Тел: 02/492 0 112


Данни за контакт с Комисия за защита на личните данни:

Адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Електронна поща: kzld@cpdp.bg

Интернет страница: www.cpdp.bg