„Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“.

От месец октомври в СУ „Христо Ботев“ град Карнобат стартираха дейностите по изпълнение на Проект BG05M2ОP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“ на Министерството на образованието и науката по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. Проект „Подкрепа за успех“ е на обща стойност от 127 759 359,94 лв. и с продължителност 30 месеца, считано от 28.02.2019 г., като за всяка учебна година списъкът с групите и включените в проекта училища се актуализира. През учебната 2019/2020 г. в СУ „Христо Ботев“ град Карнобат са сформирани общо 22 групи, които обхващат 146 ученици, като 21 от групите са за подпомагане на ученици, които имат затруднения с усвояване на учебното съдържание по различни предмети и 1 група по интереси. Основната цел е да се подпомогне равният достъп до качествено образование и по-пълното обхващане на учениците в училищното образование чрез дейности за преодоляване на затруднения в обучението и пропуски при усвояването на учебното съдържание, както и за развитие на потенциала и възможностите им за успешно завършване на средно образование и за бъдеща социална, професионална и личностна реализация.

В резултат на дейностите трябва да се постигне намаляване на дела на преждевременно напусналите образователната система и системата на обучение, както и към повторното им включване. Фокусът е към ученици в начален и прогимназиален етап. В зависимост от индивидуалните потребности на учениците в групите се извършват дейности за допълване, развитие и надграждане на компетентности, придобити в задължителните часове, както и за мотивиране на учениците за задържанe в училище и за предотвратяване на преждевременното напускане.
Очакваните резултати са свързани с намаляване на броя на учениците, напуснали по необективни причини формалното образование.

Целеви групи в проект „Подкрепа за успех“ са:

  • ученици в риск от отпадане;
  • ученици, на които е необходимо предоставяне на услуги по кариерно ориентиране в прехода от прогимназиален към гимназиален етап на образование;
  • ученици в училищата с по-ниска концентрация на ученици в риск от ранно отпадане;
  • педагогически специалисти и др. заинтересовани страни (родители, представители на неправителствени организации, образователни медиатори, социални работници, ромски авторитети и лидери и др.).

Реализацията на проекта разширява възможностите за ефективна подготовка на учениците за явяването им на изпитите за Национално външно оценяване.