Administrator

„Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“.

От месец октомври в СУ „Христо Ботев“ град Карнобат стартираха дейностите по изпълнение на Проект BG05M2ОP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“ на Министерството на образованието и науката по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.
Проект „Подкрепа за успех“ е на обща стойност от 127 759 359,94 лв. и с продължителност 30 месеца, считано от 28.02.2019 г., като за всяка учебна година списъкът с групите и включените в проекта училища се актуализира.
През учебната 2019/2020 г. в СУ „Христо Ботев“ град Карнобат са сформирани общо 22 групи, които обхващат 146 ученици, като 21 от групите са за подпомагане на ученици, които имат затруднения с усвояване на учебното съдържание по различни предмети и 1 група по интереси. Основната цел е да се подпомогне равният достъп до качествено образование и по-пълното обхващане на учениците в училищното образование чрез дейности за преодоляване на затруднения в обучението и пропуски при усвояването на учебното съдържание, както и за развитие на потенциала и възможностите им за успешно завършване на средно образование и за бъдеща социална, професионална и личностна реализация.

„Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“.

През учебната 2021/2022 г. СУ „Христо Ботев“ – град Карнобат работи по проект на МОН BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“.
Проектът цели да не се допусне прекъсване на образователния процес и приобщаващото образование в условията на кризи и да се противодейства на риска от отпадане в ситуация на обучение от разстояние. Предвидените дейности са логически обвързани и осигуряват възможност за непрекъснатост на образователния процес. Те са пряко свързани с преодоляване на последиците, предизвикани от пандемията от COVID-19 и са свързани с техническото обезпечаване на образователната система и осигуряване на условия за провеждане на обучение от разстояние в електронна среда, които са определени на база необходимостта от краткосрочното им изпълнение. Важен приоритет е пълното осигуряване на достъп за всички ученици до виртуална класна стая в условията на продължителна пандемия. Чрез проекта образователната система следва да осигури равни условия за всички ученици за развитие на дигитална грамотност и качествено обучение по всички предмети за всички образователни етапи. Целева група освен учениците са и педагогическите специалисти, родителите и образователните медиатори. С помощта на планирани обучения за педагогическите специалисти се цели насърчаване за придобиване и усъвършенстване на цифрови умения, използване на иновативни методи за преподаване и учене. Планирани са обучения на образователни медиатори и на родители, насочени към създаване на умения за работа с дигитални устройства и с електронни образователни платформи за търсене и използване на електронни образователни ресурси, което от своя страна допълнително би помогнало на учениците за пълноценното им участие в образователния процес.

Planning the school year. Drawing up a student schedule.

График на учебните часове, за работа в електронна среда

График на учебните часове, за работа в електронна среда на учениците от СУ „Христо Ботев“ – град Карнобат, считано от 16.03.2020 г във връзка обявеното извънредно положение в Република България заради разпространението на COVID-19.