Обществен съвет

Поименен състав на Обществения съвет на Средно училище „Христо Ботев“ – град Карнобат:

  Членове:       

1.Иван Георгиев Димитров – родител на ученик от I-ви Б клас

2. Светлана Кирилова Панайотова – родител на ученичка от II-ри А клас Иван Георгиев Димитров – родител на ученик от I-ви Б клас

3. Явор Андреев Имамов – родител на ученици от I-ви А и V-ти А клас

4. Минка Андреева Колева – родител на ученичка от IX-ти В клас

5. Силвия Стефанова Бонева – родител на ученичка от X-ти В клас

6. Антон Русев Велчев – представител на родителите по чл. 4, ал. 4, т. 2 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата

Резервни членове: 

1.Веселина Христова Камбозова – родител на ученичка от I-ви А клас

2. Стефка Илиева Илиева – родител на ученик от VIII-ми А клас

3. Сения Алиева Мехмед – родител на ученици от II-ри А и IX-ти Б клас, и представител на Община Карнобат в качеството й на финансиращ орган на СУ „Христо Ботев“ – град Карнобат