Прием на деца и ученици в първи клас и подготвителна група за учебната 2022/2023 г.

Прием на деца и ученици в първи клас и подготвителна група за учебната 2022/2023 г., както следва:
3 паралелки в първи клас с по 24 ученици всяка
1 група за деца на 5 и 6-годишна възраст за предучилищна подготвителна група – до 23 деца

У Ч И Л И Щ Е Н   Г Р А Ф И К

ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ПРОВЕЖДАНЕТО НА ДЕЙНОСТИТЕ

В СУ „ХРИСТО БОТЕВ”,  ГРАД КАРНОБАТ  ПО ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС

 ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА

Дейност:Срок:
Подаване на заявления по образец за постъпване на ученици в І клас.До 31.05.2022 г всеки работен ден от 8.00 до 17.30 часа.
Обявяване на резултатите с приетите ученици в І клас на първо класиранеНа 03.06.2022 г.
Записване на приетите ученици в І клас на първо класиране с оригинала на удостоверението за завършена подготвителна група.До 07.06.2022 г. /включително/
Обявяване на свободните места след първо класиране08.06.2022 г. до 17.30 ч.
Приемане на заявления по образец за записване на ученици в І клас на незаетите места.До 10.06.2022 г. /включително/
Записване на учениците, приети на второ класиранеДо 14.06.2022 г. /включително/
Обявяване на свободните места след второ класиранеНа 15.06.2022 г.
Обявяване на незаетите места и записване на ученици на незаетите места в І класДо 15.09.2022 г.
На основание чл. 45 от Наредба №10 от 01.09.2019 г. за организацията на дейностите в училищното образование, директорът утвърждава списъците на приетите ученици по паралелки.До 15.09.2022 г

Уважаеми родители на бъдещите първокласници,
Записването на приетите ученици ще се извърши от 03.06.2022 г. до 07.06.2022 г. от 8.30 часа до 17.30 часа в СУ „Христо Ботев“. Документи за записване на учениците в I клас:

 1. Заявление за записване /по образец на училището/.
 2. Декларация за личните данни /по образец на училището/.
 3. Оригинал на Удостоверение за завършена подготвителна група.
 4. Копие от акт за раждане на детето.

Обучение за периода от 07.02.2022 г. до 13.02.2022 г. в условията на извънредна епидемична обстановка

Уважаеми родители и ученици,
Уведомяваме Ви, че съгласно Заповед РД-01-25 от 04.02.2022 г. на д-р Паздеров – директор на РЗИ – гр. Бургас:
Считано от 07.02.2022 г. до 13.02.2022 г. се преустановява присъственият учебен процес за учениците от 5-ти до 12-ти клас, като преминават на обучение в елетронна среда от разстояние според учебния план, седмичното разписание на училището за втори учебен срок и продължителност на часовете по утвърдения график.
За учениците от 1-ви до 4-ти клас учебния процес е присъствен, при спазване на противоепидемичните мерки и без смесване на ученици от различни паралелки в целодневна форма на обучение.

В 07.02.2022 г. понеделник ще се проведе тестване на ученици за Ковид -19 от 7:30 ч.

Информационна кампания „ЗАЩИТАВАМЕ ЛИЧНИТЕ СИ ДАННИ“

Средно училище „Христо Ботев“ се включи в информационната кампания на Асоциация на длъжностните лица по защита на данните за повишаване нивото на защита на личните данни в образователните институции в Република България под наслов „ЗАЩИТАВАМЕ ЛИЧНИТЕ СИ ДАННИ“. В рамките на кампанията на персонала и учениците ще бъдат предоставени информационни материали относно защита на личните данни и включени в обучителни онлайн активности. Можете да се запознаете със съвети по защита на личните данни за учениците чрез тази презентация:

Анкета за избор на вида на закуска за деца и ученици от подготвителна група до IV клас в СУ „Христо Ботев“- град Карнобат за учебната 2021-2022 година.

Уважаеми родители на деца и ученици от подготвителна група до IV клас в СУ „Христо Ботев“- град Карнобат моля попълнете анкетата за избор на вида на закуска за учебната 2021-2022 година.

Обява за едно свободно място в ПРОФИЛ „МАТЕМАТИЧЕСКИ“ с интензивно изучаване на Английски език

Уважаеми ученици и родители,

СУ „Христо Ботев“ град Карнобат обявява едно свободно място в профил „МАТЕМАТИЧЕСКИ“ с интензивно изучаване на Английски език за ученици в VIII клас.

Заявления за класиране се приемат по образец в СУ „Христо Ботев“ град Карнобат в срок до 13.08.2021 г. 16:00 ч.

Класирането на учениците ще бъде обявено на 16.08.2021 г.

Информация за родителите на деца записани в първи и осми клас в СУ „Христо Ботев“ град Карнобат, за отпускане на еднократна помощ за покриване на част от разходите в началото на учебната година

Уважаеми родители,
Всички семейства, чиито деца са записани за първи път в първи или осми клас на държавно или общинско училище имат право на еднократна помощ от 300 лв. за покриване на част от разходите в началото на новата учебна 2021/2022 година. Средствата се отпускат независимо от доходите при условие, че децата живеят постоянно в страната и не са настанени за отглеждане извън семейството. Помощта се предоставя и за деца, настанени в семейства на роднини, близки на детето или приемни семейства, както и на настойник/попечител, който отглежда такова дете.
Финансовата подкрепа се отпуска след подаване на заявление-декларация. В случаите, в които дирекция „Социално подпомагане“ (ДСП) не може да получи информация по служебен път, към него се прилагат следните документи:
• удостоверение, че детето (децата) е записано в първи/осми клас на държавно или общинско училище, издадено от СУ „Христо Ботев“ град Карнобат;
• копие от удостоверение за назначаване на настойник или попечител.
Заявлението се подава след записване на детето в първи/осми клас, но не по-късно от 15 октомври 2021 г. Изключение се прави за случаите, когато поради здравословни причини, установени е протокол на лекарска консултативна комисия, детето не може да започне училище, но не повече от 6 месеца от започване на учебната година.
Заявлението може да бъде подадено към ДСП по настоящ адрес по електронен път. Електронните услуги 778 за отпускане на еднократна помощ за ученици, записани в първи клас и услуга 3121 за ученици, записани в осми клас, са достъпни през Системата за сигурно електронно връчване на Държавна агенция „Електронно управление“, на адрес https://eddivery.egov.bg, раздел „Заяви еУслуга“, Агенция за социално подпомагане. Необходимите удостоверителни документи могат да бъдат прикачени и подадени по електронен път, чрез създадената от ДАЕУ е-форма на заявление. Подателят трябва да притежава Персонален идентификационен код (ПИК) на Националния осигурителен институт (НОИ), на Национална агенция за приходите (НАП), стационарен или мобилен квалифициран електронен подпис.
При възникнали въпроси, относно заявяването на услугата можете да се обръщате към Помощен контактен център на ДАЕУ – 070020341 help@e-gov.bg

БЛАГОТВОРИТЕЛНА АКЦИЯ В СУ „ХРИСТО БОТЕВ“ – ГРАД КАРНОБАТ

По инициатива на училищния парламент и с пълната подкрепа и съдействие на Ръководството и на Педагогическата колегия, учениците от СУ „Христо Ботев“ – град Карнобат организират благотворителна акция за набиране на средства за лечението на Николай Комитов, Ботевски възпитаник, приятел и съученик.
Скъпи съученици, бивши възпитаници на нашето училище, драги родители, учители и приятели!
Училищният парламент на СУ „Христо Ботев“ – град Карнобат ви призовава:
ДА ПОМОГНЕМ НА НИКОЛАЙ КОМИТОВ !!!

Всеки, който иска да помогне, ще може да направи дарение на 21.06 и 22.06.2021 г. в сградата на училището, на обозначените за целта места.
Събраните средства ще бъдат преведени по Банкова сметка.
БЕЗКРАЙНО СМЕ ВИ БЛАГОДАРНИ ЗА ВСЕКИ ЖЕСТ НА СЪПРИЧАСТНОСТ!!!

Дарителска Сметка:
Титуляр:
Николай
Стефанов
Комитов
IBAN:BG03STSA93000026366770
BIC:STSABGSF
Или
Райфайзенбанк – BG77RZBB91551004354534 – Титуляр на сметката е ОФК Карнобат.

Прием в първи клас и подготвителна група

Уважаеми родители на бъдещите първокласници,

На посочения от вас е-mail в Заявлението за кандидатстване за прием в първи клас през учебната 2021/2022 година Вие получавате и входящ номер от СУ „Христо Ботев“. Списък с входящите номера на приетите на първо класиране ученици ще бъде публикуван в сайта на училището.

Записването на приетите ученици ще се извърши от  05.06 до 07.06.2021 г.  от 8.30 часа до 17.30 часа в СУ „Христо Ботев“. Документи за записване на учениците в I клас:

 1. Заявление /по образец на училището/
 2. Декларация за личните данни /по образец на училището/
 3. Оригинал на Удостоверение за завършена подготвителна група
 4. Копие от акт за раждане на детето.

За допълнителна информация:

2-29-63

2-29-66

 

У Ч И Л И Щ Е Н   Г Р А Ф И К ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ПРОВЕЖДАНЕТО НА ДЕЙНОСТИТЕ В СУ „ХРИСТО БОТЕВ”,  ГР. КАРНОБАТ  ПО ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА

Дейност:

Срок:

Подаване на заявления от родителите на децата,  които ще постъпят в първи клас

До 31.05.2021 г.

Подаване на заявления по образец за постъпване на ученици в І клас.

До 31.05.2021 г

всеки работен ден от 8.00 до 17.30 часа.

Обявяване на резултатите с приетите ученици в І клас на първо класиране

На 04.06.2021 г.

Записване на приетите ученици в І клас на първо класиране с оригинала на удостоверението за завършена подготвителна група.

До 07.06.2021 г. включително

Обявяване на свободните места след първо класиране

08.06.2021 г. до 17.30 ч.

Приемане на заявления по образец за записване на ученици в І клас на незаетите места.

До 10.06.2020г. включително

Записване на учениците, приети на второ класиране

До 14.06.2021 г. включително

Обявяване на свободните места след второ класиране

На 15.06.2021 г.

Обявяване на незаетите места и записване на ученици на незаетите места в І клас

До 15.09.2021 г.

На основание чл. 45 от Наредба №10 от 01.09.2019 г. за организацията на дейностите в училищното образование, директорът утвърждава списъците на приетите ученици по паралелки.

До 15.09.2020 г

Национално математическо състезание „Европейско кенгуру“ – резултати

Сигнали за допуснати технически неточности и грешни отразявания в протоколите се входират чрез молба до директора на ОУ „Пейо Яворов“, град Бургас до 17:00 часа на 26.03.2021 г.

Какво трябва да знаят родителите на деца, посещаващи детски заведения и училища в условията на COVID-19

В детската ясла/детската градина на детето ми има положително за COVID-19 дете. Трябва ли да изследвам детето си? Подлежи ли то на карантина? Продължава ли детската градина да работи? Мога ли да ходя на работа, в случай, че детето ми е под карантина? Имам ли право на болничен лист, в случай, че детето трябва да остане вкъщи? Кой издава болничния лист? Ако е общопрактикуващият лекар – кой и как го уведомява, че заради положителен резултат в детската ясла/градина, моето дете е под карантина?

 • Не, не трябва да изследвате детето си.
 • Вашето дете подлежи на задължителна карантина за 14 дни, ако е било в една група с положителното дете, или заболялото дете е от друга група, но е прекарало повече от 15 минути с Вашето в общи занимания.
 • Да, в случай че Вашето дете е поставено под задължителна карантина, Вие може да ходите на работа.
 • Да, в случай че Вашето дете е поставено под задължителна карантина, Вие имате право на болничен лист, издаден от личния лекар на детето Ви.
 • Всяко лице, вкл. и дете, се поставя под карантина с предписание на регионалната здравна инспекция. Предписанието се връчва на родител/настойник. Регионалната здравна инспекция ежедневно въвежда в Информационната система за борба с COVID-19 данните за карантинираните лица.
 • Информационната система за борба с COVID-19 изпраща на общопрактикуващите лекари автоматично съобщение по електронна поща за всяко карантинирано лице от пациентската им листа. Целта е провеждане на активно наблюдение и издаване на болничен лист, при необходимост.
  В детската ясла/детската градина на детето ми има положителен за COVID-19 персонал/учител/директор. Как се процедира? Какво се случва с децата, които са били контактни със заразеното лице? Продължава ли детската ясла/ детската градина да работи?
 • При положителен случай сред персонал в детска ясла/детска градина се извършва епидемиологично проучване от съответната регионална здравна инспекция.
 • В хода на проучването здравните инспектори определят контактните лица (деца и персонал), които подлежат на карантина.
 • Контактните лица се поставят под 14-дневна карантина с предписания от регионалната здравна инспекция.
 • Лицата (деца и персонал), които не са поставени под карантина, продължават своите посещения/работа в детската ясла/ детската градина.

В класа на детето ми има положителен за COVID-19 ученик. Трябва ли да изследвам детето си? Подлежи ли то на карантина? Кой и как преценява кои деца да бъдат под карантина? Възможно ли е карантината да отпадне, ако направя на детето си PCR тест и той е с отрицателен резултат?

 • Не, не трябва да изследвате детето си.
 • Вашето дете подлежи на задължителна карантина за 14 дни, ако се обучава в една паралелка с положителното дете или заболялото дете е от друга паралелка/училище, но е прекарало повече от 15 минути с Вашето дете в общи занимания.
 • При положителен случай на COVID-19 при ученик съответната регионална здравна инспекция извършва епидемиологично проучване в учебното заведение.
 • В хода на проучването здравните инспектори определят контактните лица (ученици, учители и персонал), които подлежат на карантина.
 • Прилагането на 14-дневна карантина е съобразено с продължителността на т.нар. инкубационен период при COVID-19. Това е времето, през което Вашето дете, след осъществен контакт с положително лице, може да развие симптоми на заболяването или да стане носител.
 • Провеждането на PCR тест, в който и да е ден преди изтичане на карантината, Ви дава информация за отсъствието или наличието на причинителя към момента на вземане на пробата за изследване, но не Ви гарантира, че новият коронавирус няма да предизвика оплаквания на следващия ден, например. Затова провеждането на PCR изследване не може да отмени карантината.

Мога ли да ходя на работа, в случай, че детето ми е под карантина? Имам ли право на болничен лист, в случай, че детето трябва да остане вкъщи, а аз да се грижа за него? Кой издава болничния лист? Ако е общопрактикуващият лекар – кой и как го уведомява, че заради положителен резултат в училище, моето дете е под карантина?

 • Да, в случай че Вашето дете е поставено под задължителна карантина, Вие може да ходите на работа.
 • Да, в случай че Вашето дете е поставено под задължителна карантина, Вие имате право на болничен лист, издаден от личния лекар на детето Ви.
 • Всяко лице, вкл. и дете, се поставя под карантина с предписание на съответната регионална здравна инспекция. Предписанието се връчва на родител/настойник.
 • Регионалната здравна инспекция ежедневно въвежда в Информационната система за борба с COVID-19 данните за карантинираните лица. Информационната система изпраща на общопрактикуващите лекари автоматично съобщение по електронна поща за всяко карантинирано лице от пациентската им листа. Целта е провеждане на активно наблюдение и издаване на болничен лист, при необходимост.

Детето ми е ученик с доказан COVID-19. Трябва ли да уведомя регионалната здравна инспекция и/или училището на детето? Под карантина ли е цялото семейство или само детето? Кой преценява това, как и в какви срокове трябва да ме уведоми? Възможно ли е карантината да отпадне, ако направя на детето си PCR тест и той е с отрицателен резултат?

 • Информационната система за борба с COVID-19 автоматично информира съответната регионална здравна инспекция за всеки положителен резултат за COVID-19. Следва да информирате учебното заведение за отсъствието на детето Ви и причината за това.
 • Всеки положителен случай, в зависимост от здравословното му състояние, се приема за лечение в болнично заведение, или се поставя под домашна изолация и лечение.
 • Всички лица от семейството/домакинството се поставят под задължителна 14-дневна карантина. Всеки положителен случай на COVID-19 се проучва от регионалната здравна инспекция, която определя контактните лица, изготвя и връчва предписания за поставянето им под карантина.
 • Прилагането на 14-дневна карантина е съобразено с продължителността на т.нар. инкубационен период при COVID-19. Това е времето, през което Вашето дете, след осъществен контакт с положително лице, може да развие симптоми на заболяването или да стане носител. Провеждането на PCR тест, в който и да е ден преди изтичане на карантината, Ви дава информация за отсъствието или наличието на причинителя към момента на вземане на пробата за изследване, но не Ви гарантира, че новият коронавирус няма да предизвика оплаквания на следващия ден, например. Затова провеждането на PCR изследване не може да отмени карантината.

Учител, преподавал на детето ми, е с COVID-19. Подлежи ли детето ми на карантина? Трябва ли да бъде изследвано за COVID-19 и за чия сметка? Ако има карантина – цялото семейство ли подлежи на нея? Отпада ли карантината, ако преди изтичането на 14-те дни направим на детето/на семейството PCR тест?

 • При положителен случай на учител в учебно заведение се извършва епидемиологично проучване от съответната регионална здравна инспекция. В хода на проучването здравните инспектори определят контактните лица (деца, учители и персонал), подлежащи на карантина.
 • Здравните инспектори от съответната регионална здравна инспекция, с оглед спецификите на ситуацията, преценяват дали да се извърши изследване на учители/деца, осъществили по-продължителен контакт с положителното лице. Това се прави на база оценка на риска от последващо разпространение на заболяването в колектива.
 • Ако в хода на 14-дневната карантина се проявят клинични оплаквания за COVID-19, трябва да се свържете с личния лекар на детето и с регионалната здравна инспекция за проследяване и за организиране на пробонабиране.
 • Ако детето Ви е поставено под карантина като контактно на болен учител, Вие и останалите членове на семейството не подлежите на карантиниране.
 • Прилагането на 14-дневна карантина е съобразено с продължителността на т.нар. инкубационен период при COVID-19. Това е времето, през което Вашето дете, след осъществен контакт с положително лице, може да развие симптоми на заболяването или да стане носител. Провеждането на PCR тест, в който и да е ден преди изтичане на карантината, Ви дава информация за отсъствието или наличието на причинителя към момента на вземане на пробата за изследване, но не Ви гарантира, че новият коронавирус няма да предизвика оплаквания на следващия ден, например. Затова провеждането на PCR изследване не може да отмени карантината.

Кой преценява дали децата/учителите/родителите да бъдат изследвани за COVID-19, кой заплаща изследванията?

 • В хода на епидемиологичното проучване здравните инспектори от съответната регионална здравна инспекция, с оглед спецификите на ситуацията, преценяват дали да се извърши изследване на учители/деца, осъществили по-продължителен контакт с положителното лице. Това се прави на база оценка на риска от последващо разпространение на заболяването в колектива. Родителите и учителите не заплащат изследванията с PCR, разходите се покриват от държавния бюджет.

Към кого да се обърнем, ако детето ни е поставено под карантина заради друго дете в детската градина/съученик/учител с положителен COVID-19, и забележим симптоми на коронавирусната инфекция?

 • При проява на клинични оплаквания за COVID-19 в хода на 14-дневната карантина трябва да се свържете с личния лекар на детето и с регионалната здравна инспекция за проследяване и организиране на пробонабиране.

Мой колега от работа има COVID-19. Трябва ли да се самоизолирам и да спра детето си от детска ясла/детска градина/училище? Трябва ли да уведомя училището/градината/яслата? Трябва ли да си направя изследване с PCR тест и за чия сметка ще е то?

 • Ако в хода на проведено от регионалната здравна инспекция епидемиологично проучване се установи, че сте контактно лице на Вашия колега, Вие ще бъдете поставени под 14-дневна задължителна карантина, като Вашето дете не подлежи на карантиниране, поради което преценката дали да уведомите училището/градината/яслата е Ваша.
 • Ако в хода на 14-дневната карантина се проявят клинични оплаквания за COVID-19, трябва да се свържете с личния си лекар и с регионалната здравна инспекция за проследяване и организиране на пробонабиране.

Ако класът/групата на детето ми е под карантина и ми е необходим болничен за гледане на детето, към кого следва да се обърна – към моя личен лекар или към общопрактикуващия лекар на детето?

 • Болничен лист за временна нетрудоспособност за гледане на карантинирано дете, вкл. и на здраво дете, върнато от детска градина или от училище заради карантина, се издава от общопрактикуващия лекар на детето. Следва да разговаряте с личния лекар по телефона още в деня на поставянето под карантина, за да уточните получаването на болничния лист.
 • Информационната система за борба с COVID-19 изпраща на общопрактикуващите лекари автоматично съобщение по електронна поща за всяко карантинирано лице от пациентската им листа, с цел провеждане на активно наблюдение и издаване на болничен лист, при необходимост.

При дете с COVID-19 имат ли право и двамата родители на болничен лист?

 • При положителен резултат за COVID-19 при дете под карантина се поставят всички членове от семейството/домакинството, за което всеки здравноосигурен има право на болничен лист.
 • Информационната система за борба с COVID-19 изпраща на общопрактикуващите лекари автоматично съобщение по електронна поща за всяко карантинирано лице от пациентската им листа. Целта е провеждане на активно наблюдение и издаване на болничен лист.

Кога РЗИ заплаща тестовете за COVID-19 на ученици и учители?

 • В хода на епидемиологичното проучване здравните инспектори преценяват дали да се извърши изследване на учители/деца, осъществили по-продължителен контакт с положителното лице. Това се прави на база оценка на риска от последващо разпространение на заболяването в колектива. В такива случаи изследването се заплаща от държавния бюджет.
 • Ако в хода на 14-дневната карантина се проявят клинични оплаквания за COVID-19, трябва да се свържете с личния си лекар / личния лекар на детето и с регионалната здравна инспекция за проследяване и организиране на пробонабиране. Изследването се заплаща от държавния бюджет.

Във връзка с динамичната епидемична обстановка от COVID-19 в страната Министерството на здравеопазването апелира родителите и обществото за отговорно здравно и социално поведение чрез спазване на мерките за използване на лични предпазни средства, физическа дистанция и хигиена.
Необходима е споделена отговорност и съпричастност от родителите по отношение спазване на мерките не само в училище, но и извън него, за да запазим децата по-дълго време заедно в клас.
Обща е отговорността ни за опазване здравето на околните, близките, възрастните и хората в риск.