Правилници, планове, правилаПлан за сигурност при противодействие на тероризма на  СУ „Христо Ботев“ – град Карнобат

Годишен план за дейността за предоставяне на подкрепа за личностно развитие на деца и ученици в СУ „Христо Ботев“ – град Карнобат през учебната 2018/2019 година

Правилник за дейността и устройството на СУ „Христо Ботев“ – град Карнобат

Програма за целодневна организация на учебния ден на СУ „Христо Ботев“ – град Карнобат

Правилник за осигуряване на безопасни условия на възпитание, обучение и труд в СУ „Христо Ботев“ – град Карнобат

Стратегия за развитие на СУ „Христо Ботев“ – град Карнобат за периода 2016 – 2020 година. Програмна система за развитие на подготвителната група в СУ „Христо Ботев“ – град Карнобат. План за действие и финансиране на училището

Етичен кодекс на училищната общност за учебната 2018/2019 година

Вътрешни правила за организация на квалификационната дейност в СУ „Христо Ботев“ – град Карнобат

План за квалификационната дейност на учителите в СУ „Христо Ботев“ – град Карнобат за учебната 2018/2019 година

Дневно разписание на учебния ден в СУ „Христо Ботев“ – град Карнобат за учебната 2018/2019 година

Мерки за повишаване качеството на образованието в СУ „Христо Ботев“ – град Карнобат за учебната 2018/2019 година

Училищна програма за гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование в СУ „Христо Ботев“ – град Карнобат за учебната 2018/2019 година

Програма за превенция на ранното напускане на училище

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на деца и ученици от уязвими групи

Програма за дейностите на СУ „Христо Ботев“ – град Карнобат по Наредба №6 от 11.08.2016 г. за усвояване на книжовния български език и Националната стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността (2014 – 2020)

Училищен механизъм за противодействие на училищния тормоз между децата и учениците в СУ „Христо Ботев“ – град Карнобат през учебната 2018/2019 година

Правилник за дейността и устройството на СУ „Христо Ботев“ – град Карнобат за учебната 2019-2020 година