НАЧАЛО | ПАТРОН | ИСТОРИЯ | НАСТОЯЩЕ | ПАРАЛЕЛКИ | УЧЕБНИЦИ | ПРОГРАМА | СЪБИТИЯ | ПАРЛАМЕНТ | ТАЛАНТИ | ГАЛЕРИЯ | КОНТАКТИ

ДОКУМЕНТИ:

Стратегия за развитие. Програмна система на развитие на подготвителната група. План за действие и финансиране на училището

Правилник за дейността и устройството на училището

Етичен кодекс на училищната общност

Годишен план за дейността на училището

 План за квалификационната дейност на учителите

Вътрешни правила за организация на квалификационната дейност

План за дейността за предоставяне на подкрепа за личностно развитие

Програма за целодневна организация на учебния ден

Дневно разписание на учебния ден

Мерки за повишаване на качеството на образованието

Програма за гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование

Програма за превенция на ранното напускане на училище

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на деца и ученици от уязвими групи

Програма за усвояване на българския книжовен език

Училищен механизъм за противодействие на тормоза между децата и учениците  

Заповед за стипендии

 Правилник за осигуряване на безопасни условия на възпитание, обучение и труд