НАЧАЛО | ПАТРОН | ИСТОРИЯ | НАСТОЯЩЕ | ПАРАЛЕЛКИ | УЧЕБНИЦИ | ПРОГРАМА | СЪБИТИЯ | ПАРЛАМЕНТ | ТАЛАНТИ | ГАЛЕРИЯ | КОНТАКТИ
 
 

1. Проекти по национални програми:
Проект „Извършване на СРМ - подмяна на дограма и ремонт на санитарните възли и водопровод в сградата на СОУ „Христо Ботев” - гр. Карнобат. Проектът е по Национална програма „Оптимизация на училищната мрежа”. От 2007 година СОУ „Христо Ботев” - гр. Карнобат е средищно училище, в което се учат деца и ученици от над 14 /четиринадесет/ населени места от Община Карнобат. Чрез реализацията на проекта е извършен основен ремонт на всички санитарни възли от първи до четвърти етаж в сградата на училището, в това число и на прилежащите към физкултурния салон съблекални, санитарни възли и бани. Сменени са с нови всички елементи на старата водопроводна система в училище. Подменена е дограмата на северната фасада на училищната сграда.
Проект „Повишаване на енергийната ефективност в СОУ „Христо Ботев”- гр. Карнобат”, спечелен и реализиран от училището и проект: „Осигуряване на устойчиво градско развитие чрез модернизация на образователната инфраструктура в град Карнобат” на Община Карнобат. В резултат от реализацията на проектите сградата на СОУ „Христо Ботев” - гр. Карнобат е напълно обновена: във всички корпуси на училището и в сградата на стола е сменена старата дървена дограма с алуминиева и ПВЦ дограма, сградата е санирана, покривната настилка е сменена, входните врати са с фотоклетки, сменени са подовите настилки на коридорите, фоайетата, стълбищата и класните стаи, сменени са вратите на класните стаи, към стълбищата са изградени алуминиеви парапети, в цялата сграда, в това число и в класните стаи, кабинети, работилници, стол, кухня са сменени осветителните тела. Училището участва в реализацията на тези проект и със собствени средства, за да бъде постигнато максимално високо качество на ремонтните дейности и естетически и дълготраен икономически ефект.
Проект „Създаване на достъпна архитектурна среда в училище” - изградени са парапети за придвижване на деца и ученици с увреждания до вътрешността в сградата на училището. На първия етаж е изграден санитарен възел с необходимите удобства за деца и ученици с увреждания.
Проект „Развитие на изкуствата в училище”. Реализацията на проекта доведе до създаване на дванадесет клуба, формации, вокални групи, школи, спортни секции за извънкласни дейности.
Проект „Да запалиш искрата” по ОПРЧР, схема за безвъзмездна финансова помощ BG 051PO001-4.2.03 „Да направим училището привлекателно за младите хора”. Чрез реализирането на проекта „Да запалиш искрата” са осигурени условия за качествена и пълноценна извънкласна дейност на 29 /двадесет и девет/ извънкласни форми - училищни любителски състави, формации, клубове, в които са обхванати интересите на учениците от І до ХІІ клас и на децата от полудневната подготвителна група през учебната 2009/2010 учебна година. Обогатяването на материално-техническата база с технически средства – проектори, компютри, телескоп, принадлежности за лабораторията по химия и по физика дава възможност за развитие на творческите заложби на учениците и повишаване на мотивацията на учениците за активно включване в училищния живот.
Проект по програма „Българските библиотеки - съвременни центрове за четене и информираност”. Реализацията на проекта доведе до осъвременяване на библиотечния фонд в училище и създаде привлекателен съвременен облик на училищната библиотека. Със средства от училищния бюджет са закупени съвременни технически средства - копирна техника, компютри, оформени са читателски кътове и това превръща библиотеката в привлекателно място за учениците, мотивира ги за учебен труд и подпомага процеса на усвояване на знания и умения.
Проект „ИКТ в училище” на МОМН. Проектът осигури възможност за оборудване на компютърните кабинети в училище със съвременни компютри, проектори и лаптопи. Със средства от бюджета на училището е извършена цялостна подмяна на компютърните конфигурации. Всички компютри са свързани в мрежа с безжичен интернет в училище. Създадени са съвременни условия за обучение на учениците по ИКТ. Това мотивира учениците за учебен труд и за изява на уменията и способностите им в областта на новите технологии.
През учебната 2012/2013 г. СОУ „Христо Ботев” - гр. Карнобат е определено за пилотно училище, в което стартира Проект BG05P00O1-4.1.07 „Включващо обучение” по ОПРЧР - ЕСФ на МОМН. Дейностите на проекта са насочени към подпомагане на интегрираното обучение и развитие на деца и ученици със специални образователни потребности и осигуряване на подкрепа, психически и емоционален комфорт чрез включването им в училищната общност. По проекта са назначени трима специалисти, напълно обзаведени и оборудвани със съвременни технически и дидактически средства са кабинетите на ресурсния учител, на психолога и на логопеда. Чрез реализацията на проекта се разширяват възможностите на училището като образователна институция.
От учебната 2011/2012 година в СОУ „Христо Ботев” - гр. Карнобат се реализира и Проект BG051PO001-3.1.06 „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес”. Чрез проекта са формирани 12 полуинтернатни групи, които включват 289 ученици. Осигурени са 12 високо квалифицирани възпитатели, гарантиращи качеството на самоподготовка. Напълно оборудвани с учебни маси, столове, шкафове, гардеробчета, дивани, мокети и килими са 12 учебни кабинета, осигурени са материали за дейностите по проекта и столово хранене на учениците. Целодневната организация на учебния процес създава положителни нагласи за учене у учениците и намалява риска от ранно отпадане от училище.
Проектът BG051PO001-3.1.03-0001 „Квалификация на педагогическите специалисти” е действащ в СОУ „Христо Ботев” - гр. Карнобат през учебната 2012/2013 година. Обхваща 25 учители и е насочен към осигуряване на допълнителна квалификация, повишане на квалификацията на помощник-директори и учители, насърчаване и подкрепа на професионалното развитие на изявени педагогически специалисти.
Последният спечелен Проект от училището, чиито дейности предстои да бъдат реализирани е Проект BG051PO001 – 4.1.05/0135 от 09.04.2013 г. „Различни, но заедно” по ОПРЧР на ЕСФ и Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG051PO001-4.1.05 “Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства” на МОМН. Целта на проектното предложение е разширяване и обогатяване на извънкласните дейности в СОУ “Христо Ботев”, развитие на индивидуалните заложби на учениците от различни етнически групи и изграждане на стойностни личности с богата ценностна система чрез интегрирането им в българското училище и социализирането им в българското общество. Намаляване броя на застрашените от отпадане ученици и формиране у тях на устойчив интерес към учебната среда, чрез включването им в мероприятия, извънкласни форми и познавателни дейности в извънучилищна среда. При реализирането на дйностите ще бъдат обхванати над 500 ученици, от които 30% от малцинствените групи.

2. Училищни проекти със собствено финансиране:
Проект „Изграждане на мултифункционално спортно игрище” в партньорство с Община Карнобат. Изградено е игрище с изкуствена настилка и ограждения и осветление за четири вида спорт. Създадени са съвременни условия за спортуване не само на учениците от училището, но и на младите хора от града. Това превръща училището в притегателен център и създава положителни нагласи на гражданите на град Карнобат към него.
Проект „Стая за отдих и за развлекателни игри за пътуващите ученици”. Създадени са благоприятни условия за намаляне на риска от улицата и за осмисляне на свободното време на ежедневно пътуващите ученици от община Карнобат.
Проект „Обновяване на учебно-техническото оборудване” - подмяна на ученически столове, маси, на черните дъски с бели в класните стаи. Съвременните условия в класните стаи и кабинетите в училище създават положителни нагласи за учене и мотивират стремежа към изява на знанията, уменията и способностите на учениците.
Проект „Пълно обновяване на кухненското и столово обзавеждане на училищния стол”. Чрез проекта е осигурено закупуване на съдомиялна, на кухненски шкафове, бойлери, на посуда и прибори за ученическо столово хранене за 200 ученици на смяна. Проектът съдейства за изграждане на култура на хранене на учениците и създава положителни нагласи у учениците и родителите към целодневната организация на учебния процес.
Проект „Изграждане на мултимедиен кабинет”. Кабинетът е напълно обзаведен и оборудван със съвременна техника - бяла интерактивна дъска, проектор, компютри, телевизор. Създадени са условия за презентиране на добри училищни практики, провеждане на интерактивни уроци, представяне на ученически инициативи, презентиране на работата на МО на учителите, на дейностите на училищните комисии, на реализацията на проектите в училище.
Проект „Изграждане на фитнес-зала в училище”. С осигурени средства по Постановление 129 на МС и чрез собствено финансиране бе оборудвана зала с фитнес-уреди, което дава възможност за качествено провеждане на спортната подготовка на учениците в училище.
Проект „Обзавеждане на административни кабинети”. Осъвременяването на работната среда и подобряването на условията на труд стимулира качественото и добросъвестно изпълнение на служебните задължения на административния и управленски екип в училище, влияе положително върху екипността в работата, съдейства за поддържане на добро самочувствие и желание за самоидентифициране с постиженията на училището като институция.
Проект „Закупуване и монтиране на камери за външно и вътрешно видеонаблюдение”. Проектът допринесе за повишаване на сигурността в училище и до опазване на училищното имущество, здравето и сигурността на учениците, учителите и служителите в училище.
Проект „Закупуване и монтиране на електронен звънец в училище”. Създадена е приятна звукова среда. Учениците сами могат да избират и променят периодично мелодиите, това стимулира активността на младите хора и желанието им да променят средата, в която живеят и учат.
Проект „Изграждане на кът за училищни ритуали и лятна естрада в двора на училището”. Изграденият кът за училищни ритуали е място, на което училищната общност отбелязва всички важни моменти от училищния живот и заявява себе си.
От 2011 година училището участва успешно чрез свои номинации на изявени ученици в проект „Децата на Бербатов”. Участието в проекта цели да популяризира постиженията на учениците от училището и да им даде самочувствие за нови изяви.
Проект „Лятна детска академия в училище” в различните години подкрепен и с външно финансиране. Проектът е насочен към реализиране на иновативна практика за приобщаване и адаптиране на децата от предучилищна възраст към училищния живот и подготовка за постъпване в първи клас. За първи път проектът е реализиран през 2007 година в партньорство и с финансовата подкрепа на Детски правен център - гр. София. Последователно в продължение на шест години в СОУ „Христо Ботев” се организира и провежда лятна детска академия с децата от Община Карнобат, на които им предстои да постъпят в първи клас.

3. Проекти в партньорство с Корпус на мира - САЩ от 2007-2013 година:
Проект „Подпомагане на чуждоезиковото обучение на учениците в гимназиален етап” – програма „Образование” - Корпус на мира - САЩ. Обогатен е библиотечният фонд на училището с 50 тома двуезични речници.
Проект „Подкрепа на ученическата инициативност” – програма Младежко развитие – Корпус на мира САЩ. Проектът стимулира активността на ученическата общност в прокарване на свои идеи и реализацията им, участието на ученици от СОУ „Христо Ботев” - гр. Карнобат в конкурси и състезания чрез двугодишна работа на доброволец от Корпус на мира - САЩ.
Проект „Световна карта” - с партньорството на доброволеца от Корпуса на мира - САЩ, програма „Младежко развитие” на една от стените на четвъртия етаж в училищната сграда е изобразена карта на света, на която учениците обозначават осъществените интеркултурни връзки със свои връстници от училищата по света.
Проект „Партньорство с училища и класни стаи в САЩ” - с партньорството на доброволеца от Корпуса на мира - САЩ. Чрез проекта е осъществен културен обмен между ученици от VІ клас на СОУ „Христо Ботев” - гр. Карнобат и ІV клас на Начално училище „Crookecd Creek” от град Индианаполис - щата Индиана, САЩ. С дарените от страна на партниращото американско училище средства в двора на училището са изградени зелени кътове с пейки. Изградени са трайни виртуални връзки и полезно сътрудничество между двете училища.
Проект „Съвместно преподаване в часовете по английски език” - с партньорството на доброволеца от Корпуса на мира - САЩ. В часовете на учениците от гимназиален етап по английски език се осъществява съвместно преподаване от учителя по английски език и доброволеца от Корпуса на мира - САЩ, което прави часа по-динамичен, а учениците са поставени в ситуация на постоянна провокация за активно включване в различни динамично променящи се в зависимост от комуникативната ситуация екипи.

4. Училищни проекти с партньорство на училищното настоятелство:
Проект „Физическа охрана в училище”. В училище е осигурена двусменна физическа охрана, чрез която се осъществява пропусквателния режим в сградата.
Подготвено проектно предложение за играждане на сензорен кабинет към фондация „Америка за България”

5. Училищни проекти с партньорство на Ученическия парламент:
Проект „Зелен училищен двор”. Залесен е и е оформен зелен парк с над двадесет различни декоративни дървесни вида растения и са оформени цветни градини в двора на училището.
Проект „Благоустройство на коридорите и фоайетата в училище”. Закупуване на огледала и пейки в училище. Чрез реализацията на проекта е благоустроено и естетизирано училищното пространство и това създава атмосфера за изграждане на култура на общуването между учениците в духа на съвременните европейски ценности.
Проект „Зелено училище”. Закупени са и се отглеждат с грижа в класните стаи, фоайетата и коридорите на училището над 300 стайни декоративни растения - зелени и цъфтящи, което създава приятна атмосфера в училище и предразполага към изграждане на естетическа култура и създаване на отношение у учениците на грижовност и опазване и обогатяване на средата, която ги заобикаля.

6. Училищни проекти с партньорство на СКЛА „Атлет” - гр. Карнобат:
Проект СОУ „Христо Ботев” - гр. Карнобат партньор на СКЛА „Атлет” в проект „Приятелю, спортувай”. Проектът е одобрен от МФВС и е в етап на изчакване за финансиране. Предвидено е изграждане на лекоатлетическа писта и площадка за фитнес на открито. Целта е да се подобрят условията за спорт в училище.

 
7. Проект "Различни, но заедно" по програма "Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства".