НАЧАЛО | ПАТРОН | ИСТОРИЯ | НАСТОЯЩЕ | ПАРАЛЕЛКИ | УЧЕБНИЦИ | ПРОГРАМА | СЪБИТИЯ | ПАРЛАМЕНТ | ТАЛАНТИ | ГАЛЕРИЯ | КОНТАКТИ
   
I.Обща информация
От 01.01.2016 година в СУ "Христо Ботев", град Карнобат стартира проект BG05M2ОP001-3.003-0001 "Подкрепа за равен достъп и личностно развитие", финансиран от Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, който е естествено продължение на дейностите по проект BG051 PO001-4.1.07 "Включващо обучение", осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.
Сформирани са екипи за оценка на образователни потребности и са определени екипи за подпомагане на обучението и развитието на деца и ученици със специални образователни потребности, които включват в състава си класни ръководители, ръководители на ГЦОУД, педагогически съветник и специалисти назначени по проекта - двама психолози, трима ресурсни учители и един логопед.
Допълнителната подкрепа за деца и ученици със специални образователни потребности осигурява подкрепяща среда за равен достъп до образование и възможност за отваряне на образователната система с оглед осъществяването на включващо обучение.
Ранното откриване на деца с обучителни затруднения и успешното им включване в предучилищното и училищното образование подпомага успешната им социализация и интеграция.
II.Екипна работа в училище.
Чрез оказване на допълнителна подкрепа се повишава ролята на училища за изграждане на приобщаваща образователна среда и за осъществяване на качествено образование, съобразено с индивидуалните потребности на всеки ученик. Оказва се съдействие в създаването на положителни нагласи в училищната общност към включващото обучение за постигане на интеграционен ефект.
При стартиране на проекта, със заповед на директора на училището е сформиран отделен екип за подпомагане на обучението и личностното развитие на всеки ученик със специални образователни потребности. В състава на такъв екип участват класен ръководител на ученика, възпитател в ПИГ /ако ученикът е включен в такава/ и специалисти по проекта, които да подкрепят индивидуалните потребности на всеки ученик. Екипите извършват оценка на образователни потребности, изготвят индивидуални доклади и екипни становища, разработват и прилагат индивидуални образователни програми, проследяват динамиката в развитието на ученика, извършват консултативна работа с родители, ученици от обкръжението на ученика със специални потребности и техните родители и участва в междуинституционални срещи. Сътрудничеството на всеки екип за подкрепа се изразява в осъществени срещи с представители на институции, имащи отношение към проблемите на учениците със специални образователни потребности. Контактите и добрата комуникация са насочени към дискутиране на конкретни случаи на деца и ученици.
Съвместната работа на специалисти, учители, родители и ученици показа, че допълнителната подкрепа за личностно развитие е нещо широко, с голям обхват и много полезно за децата с увреждане, за техните връстници, за учителите в училището и за родителите, които освен с ежедневните предизвикателства, търсят начини за справяне с предразсъдъци и негативни нагласи, битуващи в обществото.
Всеки един от участниците в този дълъг и нелек процес отстоява основните принципи, на които се основава работата с деца със специални образователни потребности, а именно, че ценността на човека не зависи от неговите способности и постижения, ще знае, че всеки човек е способен да чувства и мисли и има право да общува и да бъде изслушван, ще помни, че всички хора се нуждаят един от друг, от подкрепа и контакт и най-важното - за всички, които учат, постигането на прогрес се изразява по-скоро в това, което могат да правят, отколкото в това, което не могат.
III.Информация за работата на специалистите, назначени по проекта.
Водещо в работата на всеки от специалистите по проекта е подкрепа на индивидуалността на всяко дете или ученик и на разнообразието от потребности на всички деца и ученици чрез активиране и включване на ресурси, насочени към премахване на пречките пред ученето и научаването и към създаване на възможности за развитие и участие на децата и учениците във всички аспекти на живота на общността.
Подкрепа за деца и ученици със специални образователни потребности осигурява среда за равен достъп до образование и възможност за отваряне на образователната система с оглед осъществяването на включващо обучение.
Приемане и зачитане на уникалността на всяко дете и ученик - индивидуалните му потребности и възможности, личностните му качества, знанията, уменията и интересите, на които да се отговори по подходящ начин, така че детето или ученикът да развие максимално своя потенциал, е приоритет в работата на специалистите по проекта.
Стремежът на всеки участник в процеса е към равнопоставеност и недопускане на дискриминация, независимо от трудностите и различията, които може да възникнат в процеса на ученето и научаването и при участието в дейността на училището, както и изграждане на позитивен психологически климат за екипност в работата на педагогическите специалисти при осъществяване на приобщаващо образование.
Дейностите, извършвани от специалистите, които подкрепят деца и ученици със специални образователни потребности са заложени в утвърден годишен план и включват в общ вид:
1.Извършване на оценка на образователните потребности на учениците със специални образователни потребности и изготвяне на писмен доклад от всеки член на екипа.
2. Осигуряване на информирано съгласие на родителите за включването на децата им в дейности по проекта.
3. Попълване на стандартизирана карта за оценката и протокол със становището на специалистите.
4. Разработване на планове за допълнителна подкрепа.
5. Разработване на индивидуални образователни програми
6. Преглед на индивидуалните програми на децата и учениците със специални образователни потребности.
7. Изготвяне на доклади за резултатите от изпълнението на индивидуалните програми.
В диференциран вид дейностите на специалистите са следните:
1. Ресурсен учител - област на педагогически компетентности:
- Организация на образователния процес, базирана на многообразието на групата/класа, в която/който е детето/ученикът.
- Определяне на образователните цели, основани на избора и адаптирането на знанията по отделните дисциплини, съобразно образователните потребности на детето/ученика.
- Организация и провеждане на работа в клас, на индивидуална и групова работа, в съответствие с поставените цели и интересите на детето/ученика.
- Създаване на условия за развитие на самостоятелността на детето/ученика чрез структуриране на дейността - организация на пространството и времето за изпълнение, съобразяване с индивидуалния ритъм на работа.
- Избор, разработване и прилагане на различни дидактически помагала и технически средства, прилагани диференцирано според интересите, трудностите, ритъма, възрастта и спецификата на учене на детето/ученика.
- Адаптиране на преподаването към нивото на знанията и уменията на детето/ученика, адаптиране на образователната среда с цел диференцираното обучение.
- Предоставяне на възможности на детето/ученика за участие в образователната ситуация и осигуряване на необходимите ресурси за процесите на учене.
- Предоставяне на достъпни образователни задачи, социални роли и изяви, чието изпълнение гарантира проявата на признание от учителя и групата/класа.
- Наблюдение и оценяване на индивидуалните постижения в развитието на детето/ученика.
- Информиране на родителите и всички партньори за напредъка и постиженията с оглед на поставените образователни цели.
2. Психолог - диагностична и консултативна дейност:
- Проучване и разпознаване на психическото развитие.
- Идентифициране на равнище, компетентност и особености на детето/ученика.
- Събиране и анализиране на специфична информация за функционирането на детето/ученика - силни страни, затруднения, потенциал за оптимално развитие, участие в образователния процес и възможности за реализация.
- Развиване на когнитивни умения - възприятие, мислене, внимание и памет.
- Овладяване на трудно поведение.
- Подобряване на комуникацията.
- Повишаване на самооценката.
- Подпомагане на детето/ученика за постигане на оптимално ниво на самостоятелност.
- Подпомагане на детето/ученика да придобие и прилага умения, необходими за приобщаване и участие в дейностите на групата и училището. - Консултиране на родители за намаляване на тревожността и напрежението около състоянието на детето. Предоставяне на възможност за поглед от друг ъгъл и самостоятелно намиране на решения, които да са верни за семейството.
3. Логопед - корекционна дейност:
- Оценка на езиково-говорните нарушения и комуникативните умения на детето/ученика.
- Развитие на комуникативните умения.
- Развитие на фина моторика, умения за учене, четене, писане и смятане.
- Подобряване на уменията за вербална и невербална комуникация.
- Развиване на устната и писмената реч.
IV. Сътрудничество с родителите.
Родителите/настойниците имат съществено място в цялостния терапевтичен процес при децата със специални образователни потребности. Това до известна степен е свързано с тенденцията за деинституциализация на грижите за психическото здраве. Всяко нарушение в развитието на детето, когато е идентифицирано и осъзнато от родителите, представлява тежък стресогенен фактор. На родителските реакции влияят настъпилите в последните години промени в структурата и функционирането на българските семейства - повишено образователно и културно ниво на родителите, променени социални роли на членовете на семействата, тенденция към по-малки ядра на семействата, увеличаване на семействата, които осиновяват деца, нарастване броя на самотните родители, увеличилия се брой на разводите и неинституционализираните съжителства. Освен от тези фактори реакциите се определят и от характера на нарушението. Независимо от различните родителски реакции, всяко семейство се нуждае от три основни неща - емоционална подкрепа, информация и практическа помощ.
Отношенията родител - специалист се изграждат бавно и зависят от множество външни и вътрешни по отношение на детето фактори.
Специалистите за подкрепа на децата и учениците със специални образователни потребности, включени в групата за ресурсно подпомагане, провеждат ежеседмични срещи с родителите им в това число родителски срещи, включени в годишния план на училището. Темите на срещите са свързани основно с проблема за промяна в нагласите на семейството по отношение възможностите на децата им, предоставяне на повече свобода и възлагане на отговорности.
V. Добри постижения в работата по проектните дейности.
- Добро партньорство Патньорството с родителите е нещо, което специалистите по проекта отчитат като постижение в своята работа. То е трудна задача с много неизвестни и е свързана с нагласите за ролята на родителите в училище. Разбирането на сложността и грижите, които изискват тези отношения, помагат за по-доброто им случване. Доказателство за това са доверието, уважението и убеждението на родителите, че всеки от специалистите, които подкрепят децата им, прави най - доброто, на което е способен за тяхното личностно развитие. Училищният екип за подкрепа на децата със специални образователни потребности работи добре с представители на институции, имащи отношение към личностното развитие на децата и учениците със специални образователни потребности. Целта на екипната работа между учители, родители, психолози, специални педагози, логопеди, лекари и други специалисти е всеки да бъде полезен на другия, да ползва опита и компетентността му, да има отношения на доверие и сътрудничество, да оказва подкрепа и отговор на специфичните потребности на децата за цялостното им по-добро социално функциониране. Добро партньорство се осъществява с: Община Карнобат, Център за обществена подкрепа, Център за социална рехабилитация и интеграция "Св. Анна", Детска педагогическа стая, Отдел "Закрила на детето" към Дирекция "Социално подпомагане" , Център за настаняване от семеен тип и др.
- Дванадесет години труд в областта на разбирането и подкрепата към децата в неравностойно положение През 2017 година завършиха средното си образование първите ученици със специални образователни потребности в СУ "Христо Ботев", град Карнобат, които се обучаваха в масови класове. Зрелостниците получиха удостоверения за завършен гимназиален етап.
- Материална база. СУ "Христо Ботев", град Карнобат разполага с необходимия ресурс за осъществяване на допълнителна подкрепа на деца и ученици със специални образователни потребности. Училището полага системни и целенасочени усилия за подобряване на физическата и архитектурната среда, с оглед на нейната достъпност за децата и учениците със специални образователни потребности и техните родители/настойници. Изградени са специален асансьор, рампа, парапети и са монтирани предпазни решетки. За учениците със специални образователни потребности са изградени достъпни входни и комуникационни пространства, помещения и пространства за общо ползване, санитарно-хигиенни и спомагателни помещения. По отношение на специализираната подкрепяща среда са обзаведени кабинети за личностно развитие - за индивидуална и групова работа, логопедичен кабинет и кабинет за психологическо консултиране, които разполагат с дидактични материали и учебни помагала. В класните стаи има възможност да се устроят учебни места за ученици в инвалидни колички. Осигурено е специализирано оборудване за ученици с увреден слух - FM система, за ученици с нарушено зрение - брайлова машина и за ученици с множество увреждания - устройство за проследяване на погледа и специализиран към него софтуер. В училището са осигурени компютри и интернет, достъпна мултимедийна среда, аудио-визуални средства и дидактични материали.